TRẢI LNG XUN QU TỴ

***

Hm nay Mng 9 tết rồi
Bổng dưng bạn cũ trở về thăm qu
Anh Thnh Chị Thủy Chị Phi
No anh, no chị, khng cn nhớ tn
Giờ đy tay bắt mặt mừng
Mắt nheo mi thắm đậm tnh với qu
Tnh no đẹp : bằng tnh b bạn
Nghĩa no hay hơn nghĩa xm lng
Mừng biết mấy v vui biết mấy
H  hoy vi cu tặng mọi người
Đầu Xun con Rắn chẳng c chi
Chc vui chc khỏe chc an lnh
Chc ti chc lợi chc mắn may

 

Dục Mỹ 18/2/2013
Nguyễn i Mỹ

 

 

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 Trở về www.ninh-hoa.com