trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com

Dương Anh Sơn

 Giáo Sư Triết học
 Trung học Ninh Ḥa
 Niên khóa 1973-1976
 Chỉ đạo lớp 12C, 74-75

 Sở thích viết và
chuyển dịch Thơ.

Đă xuất bản:

"Ảnh hưởng đạo Phật trong Đoạn Trường Tân Thanh" (2006) và

"Ức Trai Thi Tập của Nguyễn Trải" (dịch và chú giải 2009)

 


 
Hiện cư ngụ tại Việt Nam

 

 

 

 

 

 

THỜI KỲ RA GIÚP LÊ LỢI
B̀NH ĐịNH GIẶC MINH
THÀNH CÔNG VÀ LÀM QUAN
(Khoảng 1418 - 1429)
Dương Anh Sơn

   

 

Bài 15 :

THƯỢNG NGUYÊN HỖ
GIÁ CHÂU TRUNG TÁC

上 元 扈 舟 中 作

 

Duyên giang thiên lư chúc quang hồng,    沿江千

Thái nghịch thừa phong khóa lăng bồng.  鷁乘風跨浪蓬

Thập trượng lâu đài tiêu thận khí             十丈樓臺消蜃

Tam canh cổ giác tráng quân dung.         三更鼓甬壯軍

Thương ba nguyệt tẩm ngọc thiên khoảnh,        波月浸玉千

Tiên trượng vân xu thiên cửu trùng.         仙杖雲趨天九重

Ngũ dạ bồng song thanh mộng giác,        五夜蓬窗清夢覺

Do nghi Trường Lạc cách hoa chung.      猶薿長樂隔花

 

DỊCH THƠ:

 

Thơ làm trong thuyền theo
vua tiết Thượng nguyên

 

Đuốc hồng ngàn dặm sang sông,

Thuyền vua cưỡi gió song lồng vượt nhanh.

Lần mười trượng ảo tan tành,

Dáng quân c̣i trống ba canh mạnh hùng.

Sóng khơi mảnh ngọc ngàn trăng,

Gậy tiên rảo bước chín tầng mây trên.

Cửa bồng tỉnh mộng năm đêm,

Ngỡ cung Trường Lạc chuông rền bên hoa.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Ven sông ngàn dặm đuốc hồng sáng rực - Thuyền vua có vẽ h́nh con chim nghịch rực rỡ cưỡi gió vượt lên sóng (nhẹ như) cỏ bồng - Lâu đài mười trượng làm từ hơi thở của loài ṣ biển tiêu tan hết - Dáng vẻ quân lính với tiếng trống, tiếng tù và trong ba canh đêm mạnh mẽ, hùng dũng - Sóng nước biếc xanh ngậm vầng trăng như ngàn khoảnh ngọc - Gậy tiên như dạo bước trên mây nơi chín tầng trời - Năm đêm bên cửa thuyền tỉnh giấc mộng nhẹ nhàng - Ngỡ là tiếng chuông nơi điện Trường Lạc ngăn cách bởi khóm hoa.

 

CHÚ THÍCH:

 

-     hỗ giá: theo xe, thuyền vua.

-     沿duyên giang (hoặc diên giang) dọc bờ sông.

-     nghịch: chim nghịch, thường được vẽ, chạm ở đầu thuyền 

-     thái nghịch: vẻ rực rỡ của thuyền vua có h́nh con chim nghịch đầu thuyền.

-     跨浪蓬 khóa lăng bồng: vượt lên trên sóng nhẹ như cỏ bồng.

-     thận: loài ṣ hến; - thận khí: ngày xưa cho là các h́nh ảnh ảo chiếu trên biển là do hơi thở của loài ṣ.

-     壯軍tráng quân dung: vẻ mạnh mẽ, vững vàng, oai hùng của quân lính.

-     thương ba: sóng của biển khơi.

-     câu 5 : sóng biển lấp lánh dưới trăng như những mảnh ngọc.

-     雲趨 vân xu: dạo bước, rảo bước trên mây.

-           夢覺 thanh mộng giác: tỉnh giấc mộng thanh tao, nhẹ nhàng.

-     長樂 Trường Lạc: tên cung điện xưa đời nhà Hán xây ở Trường An, Thiểm Tây.

-  Bản do Đ.D.A hiệu đính (S.đ.d tr260) và của Hoàng Khôi (Sđd.tr 85) âm chữ “nghịch” (c.2) thành “ích” nghĩa âm sẽ khác ( Ích là ích lợi, thêm lên…)

-     上 元 Thượng nguyên: tiết bắt đầu từ ngày rằm tháng giêng cho một năm mới.

 

  
 

Bài 16 :

 

QUAN DUYỆT THỦY TRẬN

 

Bắc hải đương niên dĩ lục ḱnh,       北海年已戮

Yến an do lự cật nhung binh.            猶慮詰戎兵

Tinh kỳ y nỉ liên vân ảnh,                    旌旗旖旎連雲

Bề cổ huyên điền động địa thanh.   鼙鼓喧闐動

Vạn giáp diệu sương t́ hổ túc,         甲耀霜貔虎

Thiên sưu bố trận quán nga hành    千艘布陣鸛鵝

Thánh tâm dục dữ dân hưu tức,       心欲民休息

Văn trị chung tu trí thái b́nh.               文治終須致太平

 

DỊCH THƠ:

 

Xem việc bày trận dưới nước

 

Năm xưa biển bắc giết ḱnh,

Dẫu yên phải nghĩ sửa binh luyện rèn.

Bóng cờ phấp phới mây liền,

Đất rung trống trận liên miên th́ thùng.

Ngời sương muôn giáp oai hùng,

Ngàn thuyền nga, quán trận giăng bày hàng.

Ḷng vua rất muốn dân an,

Thái b́nh rốt lại lấy văn sửa đời.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Năm xưa trước nơi biển bắc đă giết con cá voi to lớn - Dẫu đă yên ổn c̣n phải lo nghĩ đến chuyện luyện rèn binh lính - Bóng cờ bay phấp phới như liền với bóng mây - Tiếng trống trận ào ạt liên miên làm đất rung động - Muôn ngàn binh giáp ngời sáng trong sương, quân sĩ oai nghiêm dũng mănh - Ngh́n thuyền dàn trận như đàn nga, chim quán - Ḷng vua rất muốn dân được nghỉ ngơi - Rốt cùng lấy văn để cai trị mới đưa đến thái b́nh.

 

CHÚ THÍCH:

 

-     quan duyệt: quan sát, xem xét.

-     lục ḱnh: giết cá ḱnh, một loại cá lớn c̣n gọi là cá voi.

-     yến an: an ổn, nghỉ ngơi.

-     lự: lo nghĩ.

-     cật: sửa sang, luyện rèn, vặn hỏi.

-     旖旎 y nỉ: cờ bay phất phới.

-     鼙鼓 bề cổ: trống trận.

-     điền: liên miên, đầy, nhiều, đông đúc.

-     huyên điền: ồn ào liên tiếp.

-     耀 diệu: sáng sủa, sáng ngời.

-     t́ hổ: con beo và con hổ. Chỉ sự dũng mănh, hùng mạnh.

-     túc: uy nghiêm, trang nghiêm.

-     sưu: đếm thuyền, tiếng đếm số lượng thuyền.

-     thánh: các bậc thành hiền. Đây chỉ vua sáng suốt, thương dân.

-     民休息 dân hưu tức: dân được nghỉ ngơi, được sống yên vui, an lạc.

-           quán: chim khoang loại chim vừa giống hạc, lại hao hao như c̣

-           nga: ngỗng trời.

-     文治 văn trị: lấy đức độ, sự giáo dục hợp ḷng người để cai trị.

 

  
 

Bài 17 :

 

HẠ QUY LAM SƠN (KỲ NHẤT)

賀 歸 藍  (期一)

 

Quyền mưu bổn thị dụng trừ gian,   權謀本是用除奸

Nhân nghĩa duy tŕ quốc thế an.        義維世安

Đài các hữu nhân nho tịch noăn,     臺閣有人儒席

Biên thùy vô sự liễu doanh nhàn.     事柳營閑

Viễn phương ngọc bạch đồ vương hội,     方玉帛

Trung Quốc uy nghi đổ Hán quan.   

Sóc tẩm dĩ thanh ḱnh lăng tức,        已清浪息

Nam châu vạn cổ cựu giang san (sơn)     南州江山

 

DỊCH THƠ:

 

Mừng về Lam Sơn (Bài 1)

 

Trừ gian dùng đến mưu quyền,

Lẽ nhân nghĩa giữ nước yên, vui đời.

Chiếu nho, đài ấm có người,

Trại doanh biên giới thảnh thơi nhẹ nhàng.

Phương xa ngọc, lụa dâng sang,

Oai nghiêm trong nước thấy quan Hán rồi!

Sóng ḱnh, khí bắc lặng hơi,

Đất Nam vẫn giữ muôn đời nước non.

 

DỊCH NGHĨA:

 

Quyền lực và mưu chước vốn là để trừ bọn gian tà - Lẽ nhân nghĩa là để giữ ǵn đất nước và cuộc đời được yên ổn, êm ấm – Nơi quyền quư sang trọng đă có người, chiếu các nhà nho đă ấm áp - Chốn biên giới không có chuyện xảy ra, doanh trại quân đội được thong thả - Các nước phương xa dâng lụa ngọc, vẽ ra cảnh hội (rạng rỡ) chầu vua - Nước Trung Hoa thấy lại vẻ oai nghiêm của các quan nhà Hán – Khí xấu từ phương Bắc đă tiêu tan, sóng do con cá voi lớn cũng đă im hơi – Vùng đất phương Nam vẫn giữ được nước non muôn đời trước để lại.

 

CHÚ THÍCH:

-     權謀 quyền mưu: mưu trí và oai quyền.

-     世安 quốc thế an: dất nước và cuộc sống được an vui.

-     nhân nghĩa: một trong những đức tính căn bản để giáo dục và xây dựng nhân cách theo truyền thống Nho giáo (Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ hoặc Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín).

-     世安 quốc thế an: dất nước và cuộc sống được an vui.

-     臺閣 đài các: dinh quan lớn hoặc nhà giàu có.

-     儒席nho tịch noăn: chiếc chiếu ấm áp của các nhà nho.

-     營閑 liễu doanh nhàn: doanh trại quân đội được thảnh thơi, rảnh rang, nhẹ nhàng (như liễu thướt tha).

-     đồ vương hội: do tích đời Đường Thế Tông (Lư Thế Dân) năm thứ 3 (hiệu Trinh Quán) có các nước nhỏ chung quanh vào chầu. Các tù trưởng và tùy tùng ăn mặc khá lạ nên Nhan Sư Cổ xin vẽ tranh “Vương hội đồ”. Đây chỉ các nước Chiêm Thành, Chân Lạp, Ai Lao, các bộ lạc biên giới khi nghe tin Lê Lợi chiến thắng giặc Minh lên ngôi vua đă gởi sứ giả và quà chúc mừng.

-     Trung Quốc: người Hoa ở Trung Nguyên vẫn tự cho ḿnh ở giữa, là cái nôi của sự văn minh tốt đẹp.

-     đổ Hán quan: nh́n thấy lại được quan nhà Hán. Do tích Hán Quang Vũ dẹp được giặc Vương Măng lập nên nhà Đông Hán. Đây chỉ việc nước ta đánh dẹp được giặc Minh xâm lược. [chữ “đổ” có cách viết khác là 賭賭(bộ kiến)]. Lê Lợi đă thống nhất và b́nh định bờ cơi, trở lại thời thịnh trị xưa trước như nhà Lư, nhà Trần đă từng xây dựng đất nước trở nên có kỷ cương tốt đẹp như nhà Hán vậy.

-     sóc tẩm: khí xấu ở phương bắc (sóc). Đây chỉ thói xâm lược xấu xa của giặc phương bắc.

 -   câu 8: niềm tự hào của Nguyễn Trăi sau chiến thắng giặc Minh: Giang sơn trời Nam vẫn giữ vững được muôn đời.


 D
ương Anh Sơn
 Giáo Sư Triết học

 Trung học Ninh Ḥa

 

 

 

trang thơ & truyện Dương Anh Sơn              |                 www.ninh-hoa.com