Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com



 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 



Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         
 

 

  Cắt Ḍng Duyên Nghiệp
Bùi Ngoạn Lạc


Xướng :
TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc

 

LỄ VU LAN
 

Tương lai sướng khổ nơi ḿnh,

Cắt dây nhân quả hiện h́nh Chân như .

Tự soi thường nhật Xuân Thu,

Từ bi Hỷ xả oán thù tiêu tan .

Cán cân tịnh cấu lọc sàng,

Cái Ta duyên nghiệp buộc ràng xả đi .

Sác na tỉnh  thức một khi,

Hào quang tỏa sáng đường đi nẻo về .

Sá ǵ  trong đục khen chê,

Pháp môn bất nhị giải mê trọn đời .

Sắc không cảm nhận không lời,

Ta bà cực lạc đổng thời ở ta .

Thực hành lối sống vị tha,

Tâm b́nh tri kiến, Phật Ma chan ḥa .

Sương đêm nắng sớm xóa nḥa,

Mùa Xuân hiện hữu trong ta thường hằng .

 

TƯ NGUYÊN

San Jose, 10/03/2012 .
Mến tặng anh chị Ngô .

 

 

 Biết Sống
 Cho Ḿnh

   Lê Văn Ngô 

 

 xướng : TƯ NGUYÊN Bùi Ngoạn Lạc 

  họa : Lê Văn Ngô .

   

BIẾT SỐNG CHO M̀NH

Kính họa vần bài
“CẮT D̉NG DUYÊN NGHIỆP”

của Thầy TƯ NGUYÊN
 

***

 

Ḍng đời, nhân quả tại ḿnh,

Tùy duyên, nghiệp lực, hiện h́nh Chân Như .

Đời người trải mấy mùa thu ?

Vô minh che lấp hận thù khó tan! .

 

Nên đem cân nhắc, lọc sàng,

Loại bỏ bất tịnh, dọn đàng ta đi .

Tâm từ quán chiếu một khi,

Tiêu tan oán hận, liễu tri lối về .

 

Xem thường thế sự khen chê,

B́nh tâm, tự tại, phá mê cứu đời .

Chân lư không nói thành lời,

Niết bàn, Địa ngục chung trời với ta .

 

Biết ḿnh, nên sống vị tha,

Tham lam, ngạo mạn là ma bất ḥa .

Nh́n xem sương sớm nhạt nhoà,

Nắng xuyên chốc lát, rơ ra thường hằng .

 

NGUYÊN NGỘ

   

  

 

 

Lê Văn Ngô.

10/15/2012

 

 

 


 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com