Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com



 

 Lê Văn N
Bút hiệu: Nguyên Ngộ

   Người làng Phước Đa,
 Cựu Giáo sư trường
Trung Học Ninh Ḥa
(Trần B́nh Trọng)
niên khóa 1959-1962.
 



Hiện sinh sống tại
San José, California.

 

 

 

 

 

                                         

 

LỤC H̉A

 

Lục ḥa bài dạy sống chung,

Khuyên người tu học ta cùng sống vui .

1- Thân ḥa đồng trú

2- Khẩu ḥa vô tranh

3- Ư ḥa đồng duyệt

4- Kiến ḥa đồng giải

5- Giới ḥa đồng tu

6-Lợi ḥa đồng quân

***

 

Thân ḥa đồng trú nơi nào,

Cũng là yên ổn không xao động t́nh .

Tranh giành quyền lợi cho ḿnh,

Để người thua thiệt, kẻ khinh người cười .

Khẩu ḥa lời nói tuyệt vời,

Luôn luôn ái ngữ không rời thiện tâm

Dù cho đối tượng xa gần,

Cũng không thêm bớt, mọi phần vô tranh .

Ư ḥa đồng duyệt, làm lành,

Cùng người bạn hữu phân ranh rơ ràng ,

Hiểu nhau th́ sống dễ dàng,

Đồng môn quư trọng muôn ngàn mến thương .

Kiến ḥa có một con đường,

Thâm sâu giáo pháp hiểu thông học nhiều .

Tư duy đồng giải mọi điều,

Từ bi trí dũng, diệt tiêu bất ḥa .

Giới ḥa hôm sớm chuyên cần,

Đồng tu tinh tấn mọi phần đạt nên .

Giới là cây thước mủi tên,

Đưa người tu học tiến lên Niết Bàn .

Lợi ḥa trao đủ đồng quân,

Của chung bá tánh chia cân đồng đều .

Xin đừng kẻ ít, người nhiều,

Giây oan ràng buộc, khó siêu thoát phàm .

 

 

 

NGUYÊN NGỘ

Los Altos, 23/10/2013 .

 

 

 


 

 

Trang Thơ & Truyện: Lê Văn Ngô                |                 www.ninh-hoa.com