trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


 

  Diện McCain-PIP 
 
Luật Di Trú &Tị Nạn
  Tin Tỵ Nạn
  Thông Báo
  Những Làn Sóng Người
  Việt Định Cư Tại Hoa Kỳ

  Bảo Trợ Tài Chánh Cho
  Thân Nhân

  Bản Tin Chiếu Khán
  Visa  Bulletin

   

     tháng 09/05 
tháng 08/05
tháng 07/05

tháng 06/05
tháng 05/05

       tháng 04/05       
tháng 03/05
tháng 02/05
 tháng 01/05
tháng 12/04
tháng 11/04
tháng 10/04
tháng 09/04
tháng 08/04
tháng 07/04
tháng 06/04
tháng 05/04
tháng 04/04
tháng 03/04
tháng 02/04
tháng 01/04
tháng 12/03
tháng 11/03


 

  

 

BẢN TIN CHIẾU KHÁN
(Visa Bulletin)
Tháng 02 năm 2004

 

BẢO TRỢ GIA Đ̀NH THEO THỨ TỰ ƯU TIÊN
(Family-Sponsored Preferences)

1. Ưu Tiên Thứ Nhất: (First Preference)
- Con độc thân của Công Dân Hoa Kỳ.
(Cộng với chiếu khán thặng dư của Ưu Tiên Thứ Tư)

2. Ưu Tiên Thứ Hai: (Second Preference)
- Vợ, Chồng và Con độc thân của Thường Trú Nhân.
(Permanent Resident)
(Cộng với chiếu khán thặng dư của Ưu Tiên Thứ Nhất)
2A: Vợ, Chồng và Con dưới 21 tuổi.
2B: Con độc thân trên 21 tuổi.

3. Ưu Tiên Thứ Ba: (Third Preference)
- Con thành hôn của Công Dân Hoa Kỳ
(Cộng với chiếu khán thặng dư của Ưu Tiên Thứ Nhất và Thứ Hai)

4. Ưu Tiên Thứ Tư: (Fourth Preference)
- Anh, Chị, Em của Công Dân Hoa Kỳ.
(Cộng với chiếu khán thặng dư của 3 Ưu Tiên trên)

Ngày Cứu Xét Để Cấp Chiếu Khán
Di Dân Cho Diện Bảo Trợ Gia Đ́nh Theo Thứ Tự Ưu Tiên
(Priority Dates for Family-Sponsored Based Immigrant Visas)
Áp Dụng Cho Tất Cả Các Quốc Gia Ngoại Trừ Ba Nước Bên Tay Phải INDIA
(Ấn Độ) MEXICO
(Mễ Tây Cơ) PHILIPPINES (Phi Luật Tân)
Ưu Tiên 1   01 Oct* 00 / 01 Oct 00 / 15 Oct 94 / 15 Jun 90
Ưu Tiên 2A 15 May 99 / 15 May 99 / 01 Nov 96 / 15 May 99
Ưu Tiên 2B 08 May 95 / 08 May 95 / 15 Dec 91 / 08 May 95
Ưu Tiên 3   01 Oct 97 / 01 Oct 97 / 22 Jan 95 / 01 Feb 90
Ưu Tiên 4   08 May 92 / 22 Jan 90 / 08 May 92 / 22 Feb 82

Ghi chú: * Chúng tôi dùng Anh Ngữ để dễ nhận ra ngày tháng