Trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


Đỗ Quyên
Xuân Ḥa Quê Em

y Tiều
Nhớ Ninh Ḥa

Nguyễn Tố
Nghi Thức Cúng Đ́nh
Phần 1
|Phần 2

   

N g h i    Th ứ c   C ú n g   Đ ́ n h
Nguyễn TốVợ chồng thầy Nguyễn Tố hiện sinh sống tại
thôn Phú B́nh, xă Ninh Phụng, Thị Trấn Ninh Ḥa
(người sáng lập trường Tiểu học Đức Trí-Ninh Ḥa)
Xem phần Tiểu sử của thầy 

Phần 2:


Lễ 1 gọi là yết cáo
.- Đem con vật sống dùng để tế thần (heo) ra trước sân Đ́nh, ông chánh tế khấn vái thần linh để tŕnh con vật sống, sau đó đổ rượu vào đầu con vật, và giết con vật tại sân Đ́nh. Xong đem con vật cạo lông mổ ruột.

Heo th́ sau khi cạo lông mổ bụng, để nguyên con đem dâng trước bàn thần để tế.

- Đây là thầy lễ làm nghiệp vụ.

Lễ Khởi Mộc Đạt: Mộc đạt là mơ làng

- Ông xướng: “khởi” mộc đạt th́ một chức sắc trong làng đánh 3 hồi mơ và thêm 3 kiểng. Tục truyền đánh mơ là lệnh của vua gọi Thành Hoàng về chứng giám lễ cúng. Nếu không có lệnh vua Thần không dám nhập.

Khi bắt đầu hành lễ, những người trong ban tế tự phải làm theo lời xướng của Thầy lễ

Xướng: Khời chinh cổ:

- Hai người vào bái Thần rồi ra sân đánh chiêng và trống. Chiêng đánh 3 hồi tiếp trống đánh 3 hồi.

Xướng: Khởi nhạc:

- Nhạc công về vị trí của ḿnh, thường là 4 bốn người (trống, chiêng, kèn, đờn c̣ và đờn ḱm) ḥa tấu nhạc tế thần theo điệu nhạc Cung Đ́nh (nhạc triều Đ́nh chơi khi có lễ tế Trời Đất).

Xướng: Chủ tế tựu vị

- Ông chủ tế bước vào chiếu, đốt 3 cây nhang khấn vái Thần

Xướng: Thượng Hướng

- Một bồi tế đem nhang cấm trên bàn thần.

Xướng: Nghênh thần cúc cung bái

- Chánh bái và bồi bái quỳ lạy.

Xướng: Hưng (đứng dậy)

Bái (lạy)
(ba lần như vậy)

Xướng: Hành sơ hiến lễ- Chước tửu

- Rót rượu lần thứ nhứt- và khi đă rót 3 lần rượu, thầy đọc văn tế.

Xướng: Đọc chúc

- Thầy lễ quỳ xuống và lấy tờ sớ từ bàn thần để đọc. Thầy lễ nào cũng có mẩu văn sớ. Chỉ cần đọc và viết văn sớ được là có thể làm thầy.

  

Tóm lược nội dung bài văn tế:

Cầu quốc thái dân an, thanh b́nh thịnh vượng

Cầu nhân dân trong làng, kẻ gần người xa, nam phụ lảo ấu một năm mới b́nh an sức khỏe, hạnh phúc, ấm no.

Cầu mưa thuận gió ḥa, cây trái xanh tươi. Ruộng đồng không bị chuột bọ phá hại.

Cầu cho các nghề CANH, TIỀU, NGƯ, MỤC, các giới SĨ, NÔNG, CÔNG, THƯƠNG mọi điều may mắn………..

Buổi lễ chấm dứt sau khoảng 1 giờ 30 phút.
Nghi thức lễ cúng Đ́nh ở các làng ở Ninh Ḥa, hầu như giống nhau.

 

Nguyễn Tố
Tháng 3/2005