www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

Tử Vi Bản Chất và Cuộc Đời

 

 

Bài 2:       Tử Phủ Vũ Tướng Cách

 

Trong bài 1 : Nói về cách phối trí của 14 Sao chính (Chính Diệu), ta thấy cách xếp đặt của 14 Sao chính đối xứng nhau qua Trục Tỵ Hợi ( thí dụ Tử Vi Thiên Phủ gọi tắt là Tử Phủ đồng cung tại Dần th́ cũng đồng cung tại Thân ; Tử Tướng tại Th́n Tuất. ..). Với cách phối trí đó người xưa thường chia ra 4 Bộ Sao thông dụng : Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương và Cự Nhật. Đó là cách tổng quát v́ các sao của những Bộ nói trên thường c̣n đồng cung với nhau, nên c̣n tạo ra nhiều cách phụ ; như sao Tử Vi của Bộ Tử Phủ Vũ Tướng đồng cung với các sao của bộ Sát Phá Tham nên c̣n có cách Tử Sát ở Tỵ Hợi, Tử Tham ở Măo Dậu, Tử Phá ở Sửu Mùi hay Vũ Sát ở Măo Dậu, Vũ Tham ở Sửu Mùi, Vũ Phá ở Măo Dậu vv..

Bài này nói về bộ Tử Phủ Vũ Tướng, đó là bộ từ xưa đến nay, từ người mới bước chân vào t́m hiểu cũng như những người có nghiên cứu đều cho là cách ngon lành nhất. Dĩ nhiên chỉ tŕnh bày 1 cách đơn thuần về bản chất và cuộc đời của một người ( thí dụ như Tử Vi thủ Mệnh), một cách khái quát v́ đi vào chi tiết c̣n phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác.

 

I Tử Vi thủ Mệnh

1)  Tử Vi độc thủ tại Tư Ngọ

 

Tử Vi cư Ngọ tốt hơn cư Tư v́ cung Ngọ thuộc thế hỏa( thiên thời ), hành hỏa ( địa lợi ), cung Dương mà Tử Vi lại thuộc dương thổ, trong khi đó cung Tư thuộc thế thủy, hành thủy ( mà thổ khắc thủy), hơn nữa Tử Vi cư Ngọ được Âm Dương tịnh minh ( Thái Dương tại Măo : Nhật xuất Phù Tang ; Thái Âm cư Hợi : Nguyệt lăng Thiên Môn ), trong khi đó Tử Vi cư Tư th́ Nhật Nguyệt lạc hăm.

 

 Tử Vi cư ngọ vô H́nh Kỵ đóng tại Mệnh Thân ( sinh giờ Tí, Ngọ), nếu hợp Mệnh ( Thổ, Kim, Hỏa) với h́nh tướng Tam Đ́nh Cân xứng, Ngũ Quan đầy đặn không khuyết hăm ; Chỉ tay không bị đứt quăng ( v́ giờ Tư có Thiên H́nh tại giải ách : dễ bị rắc rối pháp lư hay thương tích) là mẫu người thông minh trung hậu, nghiêm cẩn uy nghi, chính nhân quân tử, hào hiệp, ưa cứu khổn pḥ nguy ; nếu thêm tuổi Giáp, Đinh , Kỷ có Lộc Tồn và Tam Hóa Khoa Quyền Lộc, tuổi ( Dần Ngọ Tuất) lợi ở Thiên Thời, cục Hỏa ăn ṿng Tràng Sinh. Nếu sinh giờ Dần Thân th́ THÂN cư Cung Quan Lộc có Liêm Phủ ; sinh giờ Th́n Tuất th́ THÂN cư cung Tài Bạch có Vũ Tướng, vắng bóng Hung Sát Tinh th́ Cuộc Đời Qúy Hiển, chung thân hưởng phú qúy, trong môi sinh dễ Công Hầu Khanh Tướng. Nếu sinh giờ Tỵ Hợi th́ THÂN cư Thê có bộ Sát Phá Tham th́ được người Vợ năng động, giỏi tài quán xuyến hộ trợ ở vai tṛ Nội Tướng.

 

Mệnh Thân đóng tại Tư Ngọ có Tử Vi độc thủ đó là cách TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM THAM với h́nh tướng tốt, biểu hiện một Chính Nhân Quân Tử, nếu có Trung Tinh đắc cách ( Khoa, Quyền, Lộc, Khôi Việt, Long Phượng, Thai Toạ, Ân Qúy?) vắng bóng Hung Sát tinh : cuộc đời gặp nhiều may mắn bất ngờ, trong môi sinh là bậc Trưởng Thượng, ung dung khoan thai, biết tiến thóai, cương nhu đúng lúc ; có thể làm bất cứ nghề nào cũng được và trong bất cứ Lănh Vực nào cũng là người Lănh Đạo được trọng vọng nể v́.

 

Tử Vi cư Ngọ, Tư ( nhất là Ngọ) c̣n được gọi là cách Ngưỡng Diện Triều Đẩu, nếu Mệnh Thân đóng tại Ngọ ( hay Tư)- bao giờ cung Quan Lộc cũng có Liêm Phủ, cung Tài Bạch có Vũ Tướng cộng thêm yếu tố Thiên Thời ( ṿng Thái Tuế), địa lợi ( phù hành bản Mệnh), nhân hoà ( trung tinh đắc cách xa lánh Hung Sát tinh+ Tuần Triệt) +h́nh tướng uy nghi : mẫu người Lănh Đạo với khả năng Luật, Kinh Tế, Tài Chính, Ngân Hàng là môi trường dễ phát triển thành công v́ Quan Lộc được Liêm Phủ hỗ trợ. Ở Số là người không Qúy cũng Đại Phú ( v́ 3 Tài Tinh : Vũ, Phủ, Lộc Tồn đóng tại Mệnh Thân ) nên Phú đă có câu :

 

 Tử Vi cư Ngọ vô H́nh, Kỵ

 Giáp, Đinh, Kỷ vị chí công khanh.

 

 Nếu gặp sát tinh ( Ḱnh Đà Linh Hỏa, H́nh, Kỵ, Tuần Triệt, Thiên Không nghiălà mất ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn )+ h́nh tướng thấp bé, ngũ quan khuyết hăm lại trở nên tầm thường ; cuộc đời gian truân, lận đận. Tuy vậy những người Tử Vi thủ Mệnh dù ở mội trường nào vẫn có vẻ ngoài bề thế như Cọp ĺa rừng, dù nằm trong Sở Thú vẫn c̣n danh Chúa Sơn Lâm.

 

 

2)  Tử Phủ

Đóng tại Dần Thân Tử Vi luôn luôn đi cặp với Thiên Phủ ( 2 sao này đều thuộc hành thổ lợi cho các mạng Thổ, Kim, Hỏa) gọi là cách Tử Phủ, cách này c̣n được gọi là Tử Phủ Vũ Tướng thêm Liêm Sát ở Quan Di chiếu về.

 

 Thiên Phủ bao giờ cũng nhị hợp với Thái Dương (kho tàng có tốt khi được soi sáng) Vũ Khúc nhị hợp với Thái Âm. Nên Tử Phủ đóng tại Dần được lợi thế Nhật Nguyệt tịnh minh hơn Tử Phủ tại Dần.

Nếu Mệnh Thân tại Dần ( hay Thân ) Quan Lộc bao giờ cũng có Liêm Tướng ( 2 sao chủ về Quan Lộc : Lộc cư lộc vị), Tài Bạch có Vũ Khúc ( Tài tinh đắc cách tại Th́n Tuất : Tài cư tài vị ) thêm Phúc Đức được cách Vũ Tham đắc địa. Sinh giờ Tư, Ngọ, Dần Thân hay Th́n Tuất luôn luôn được 6 sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm Sát nằm trên Tam Giác Mệnh Thân

 Mệnh có Tử Phủ tại Dần, nếu hợp mạng ( Thổ, Kim Hỏa) tuổi Dương Nam Giáp ( Dần Ngọ Tuất), thêm Hỏa Cục được hưởng đủ 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh cũng như Tử Phủ tại Thân với Dương Nam Canh ( Thân Tư Th́n), Cục Thổ hay Thủy. Nếu được H́nh Tướng Tam đ́nh cân xứng, Ngũ Quan đầy đặn không khuyết hăm+ Chỉ tay không găy khúc đứt quăng là mẫu người thông minh trung hậu,khoan thai độ lượng, hành động trượng phu, nghiă hiệp. Gia thêm Cát Tinh vắng bóng Hung Sát tinh là số Đại Quư hiển. Người tuổi Giáp Canh thường đại Phú v́ Lộc Tồn tọa thủ hay chiếu Mệnh.

 

 Như đă nói ở trên Mẫu người Tử Phủ cung Quan Lộc có Liêm Tướng ( nhiều may mắn trong Công Danh ; vận hạn đẹp dễ dàng công hầu khanh tướng, dễ dàng trở thành Lănh tụ tài ba, tiếng tăm lừng lẫy) ; cung Tài Bạch có Vũ Khúc đắc cách ( tiền tài dễ kiếm + Mũi nở : đại phú) - đó là cách đẹp nhất của Tử Phủ Vũ Tướng - như Tử Vi cư ngọ nên cổ nhân đă đặt thành Phú :

 

-   Tử Phủ Phụ Bật phú quư nhân.

-  Tử Phủ đồng cung vô sát, Giáp Canh Nhâm phú qúy song toàn.

-  Tử Phủ triều viên phùng hoạt lộc vị chí Tam Công.

-  Tử Phủ Nhật Nguyệt miếu vượng gia cách, hóa lộc vị công danh.

 

Cách Tử Phủ - dù âm nam( mất vị trí âm dương và thiên thời ) bề ngoài trông nhu thuận hơn tuổi Dương, nhưng độ số cũng giảm 1/3 so với tuổi Dương. Dù gia sát tinh, Tuần Triệt - đi buôn vẫn giầu có, trong môi sinh vẫn là bậc trưởng thượng dễ dàng thành công. Làm nghề ǵ cũng đứng đầu v́ Quan Lộc có Liêm Tướng ; làm giàu cũng dễ dàng v́ cung Tài có Vũ Khúc đắc địa.

Đối với Nữ Nhân : tuy Thiên Phủ là h́nh tượng đẹp của nữ nhân ( tính nghiêm trang, cẩn trọng, nhân hậu, qúy phái, vẫn có vẻ đẹp tươi như hoa mới nở, thu hút người khác phái với tính cách nể v́, không quyến rũ theo cách Đào Hoa. Nhưng đóng cùng Tử Vi - ảnh hưởng Tử Vi lấn lướt Thiên Phủ. Tử Phủ ở Nữ Nhân thường mang nhiều nam tính, hành động trượng phu (vẻ mặt ít nhu thuận như cách Thiên Phủ độc thủ hay Liêm Phủ, Vũ Phủ). Cung Phu có Phá Quân ( hao tán Phu Thê, khác nhau về bản chất ), thêm cung Tử Tức có Thái Dương ( nếu tuổi Giáp kèm thêm Hoá Kị) : được thành công trong Công Danh (mặt xă hội) nhưng mặt gia đạo dễ có vấn đề : âu cũng là luật bù trừ.

  

 

( Xem Bài : Tử Tướng, Tử Sát)

 

 

 

 

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com