www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

Tử Vi Bản Chất và Cuộc Đời

 

 

BẢN CHẤT CỦA SÁT PHÁ THAM -

Mũi tên nhọn của những Ḍng Sử Mệnh

  

I. VỊ TRÍ CỦA BỘ SÁT PHÁ THAM

 

Tất cả mọi Chính Tinh, cách xác định vị trí trên Thiên Bàn của một Lá Số đều phụ thuộc vào vị trí của Sao Tử Vi. Qua 4 bài nói riêng về 4 sao trong Bộ Tử Phủ Vũ Tướng ta đă thấy chỉ có 12 cấu trúc của 14 Sao chính trong bộ môn Tử Vi. Do sự đối xứng qua trục Dần Thân chỉ c̣n 6 Mẫu điển h́nh cho nhiều mẫu người khác nhau, nếu muốn chi tiết hóa - một cách tương đối . Sáu mẫu đó là : Tử Vi Độc Thủ, Tử Phủ, Tử Tướng, Tử Sát, Tử Phá và Tử Tham.

  Trong 14 sao chính đó, chỉ có bộ ba Sát Phá Tham là có cấu trúc chặt chẽ do Định Nghĩa. Nên trong bài này , thay v́ chỉ nói về Vị Trí của bộ ba ( triplet) Sát Phá Tham, và để khỏi nhắc lại trong các bài kế tiếp, soạn giả xin nhắc lại- hệ thống hoá và giải thích tại sao có vị trí : Đồng Cung, Tam Hợp, Nhị Hợp, Chính Chiếu và Nhị Phá. Để khi xét một Lá Số của một người, nhờ cấu trúc cơ bản đó ( từng bộ đôi, bộ ba, bộ 4…) trong các chùm sao ta mới biết rơ Bản Chất và Vận Mệnh từng người qua lá số đó. Chứ chỉ xét riêng rẽ từng sao trong một cung Mệnh hay Cung Thân chẳng hạn, ta chỉ nh́n thấy vài hiện tượng nổi bật của người đó trong vài giai đoạn về cuộc đời mà thôi.

 

1) Công thc t́m  Sao T VI :

Mười bốn (14) Sao chính trong Tử Vi đều phụ thuộc vào vị trí của Sao Tử Vi. Trước hết là nhắc lại công thức để t́m vị trí của sao Tử Vi ( để cho những Qúy Vị độc giả nào chưa đọc các bài trước ) : để giản dị hóa ta gọi cung Dần là số1 ( đồng nghĩa với tháng giêng ), cung Măo là số 2 ( tháng 2 )… cho đến cung Sửu là số 12. Trên Thiên Bàn tất cả có 12 cung ứng với 12 tuổi, do đó chu kỳ T của vị trí là T=12. V́ mỗi tháng âm lịch có tối đa 30 ngày nên :

Cung Dần c̣n mang số 13, 25  ( vị trí của cung Dần x=1+k12 hay 1 (modulo12).

Cung Măo c̣n mang số 14, 26 hay x=2 ( mod 12).

Cung Th́n x=3 ( mod 12) … Cung Sửu x=0 ( mod 12).

 

 Vị trí của sao Tử Vi được định bởi Công Thức sau:

 

       k=N+ (1+ec) n

                 c

 

N là ngày sinh : 1 ≤ N≤ 30.

c chỉ số cục : Thủy Nhị Cục c=2, Môc Tam Cục c=3, Kim Tứ Cục c=4, Thổ Ngũ Cục c=5, Hỏa Lục Cục c=6.

n là số nguyên thêm vào bao giờ cũng nhỏ hơn c : 

0≤ n≤5 để thực hiện Phép Chia đúng.

Có 2 trường hợp :

a)      N là bội số của c th́ n=e=0.

b)      N không là bội số của c :

-        Nếu n lẻ (1, 3, 5) th́ e=-1

-        Nếu n chẵn ( 2,4 ) th́ e=+1

14 Sao chính chia làm 2 ṿng : Ṿng Tử Vi có 6 sao và ṿng Thiên Phủ có 8 sao đi ngược chiều nhau v́ lư do đó có bộ đôi ( trùng nhau của 2 sao của 2 ṿng để tạo thành một Cặp ).

 

 Các sao thuộc Ṿng Tử Vi : Liêm Trinh ( L= k+4 hay k - 8 ), Thiên Đồng ( Đ = k +7 hay k- 5), Vũ Khúc (V = k+8 hay k - 4 ), Thái Dương ( D = k +9 hay k -3 ), Thiên Cơ ( C =k+11  hay  k - 1). 

 

2)      Vị trí của các Sao thuộc ṿng Thiên Phủ

Gọi k là vị trí của Sao Tử Vi, h là vị trí  của Sao Thiên Phủ bao giờ ta cũng có Công Thức :

                 k + h = 2    ( modulo 12)

Lưu ư : k=1 ( mod 12,  cung Dần - đồng nghiă với tháng Giêng), k=2 ( mod 12, cung Măo), cung Th́n k= 3 ( mod 12)? cung Sửu k =12 ( c̣n có thể coi như có vị trí 0).

Từ Công thức trên Ta có thể t́m vị trí của 2 Sao Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung. Thật vậy khi k = h  ta có : 2k =2h =12 suy ra k=h =1  ( mod 6 ) chứng tỏ 2 Sao Tử Vi và Thiên Phủ chỉ đồng cung  tại 2 cung Dần ( k = 1, 13, 25?) và cung Thân ( k = 7, 19?).

 Các sao thuộc Ṿng Thiên Phủ : Thái Âm ( Â = h+1), Tham Lang ( t =h+2), Cự Môn ( C = h+3), Thiên Tướng ( T = h+4), Thiên Lương ( L =h+ 5), Thất Sát ( s = h+6), Phá quân ( p =h+ 10).

Do vị trí 14 Sao Chính từ Định Nghiă ta thấy các Sao tạo thành Bộ 4, Bộ 3, Bộ 2 như sau :

a)  Tam Hợp  chỉ xảy ra khi 3 sao ở cùng chung 1 ṿng và có vị trí của các số hạng của 1 Cấp Số Cộng có công sai bằng 4 như :

Bộ ba Tử Vũ Liêm ( k, k+4, k+8 ) ; Bộ ba Sát Phá Tham ( t=h+2, s=h+6, p = h+10). Nên nhớ chỉ có 2 Bộ ba ( Tam Hợp) này cố định ở trên bất cứ Lá Số nào. C̣n bộ ( 4, 5, 6) chỉ xảy ra khi hai Bộ nói trên có 2 sao trùng nhau ( đồng cung).

b)      Chính Chiếu  cố định ( luôn luôn xảy ra ) chỉ xảy ra khi 2 sao ở cùng 1 ṿng ( vị trí của 2 số hạng của 1 cấp số cộng có công sai bằng 6 ) như  Thiên Phủ và Thất Sát ; Thiên Tướng và Phá Quân. C̣n chính chiếu «  tạm thời  » chỉ xảy ra khi 2 sao đă trùng nhau ở 1 cung th́ sẽ chính chiếu ở vị trí cung thẳng góc ( thí dụ : Tử Vi và Thiên Phủ đồng cung tại Dần Thân th́ sẽ chính chiếu tại Tị Hợi ).

c)      Nhị Hợp : định bởi công thức x+y = 11 ( mod 12)  như Thiên Phủ với Thái Dương ; Vũ Khúc với Thái Âm ; Tham Lang với Thiên Đồng ; Phá Quân với Thiên Cơ.

d)      Nhị Phá : định bởi công thức : x + y = 5 ( mod 12) như Tử Vi với Cự Môn, Thiên Tướng với Thiên Cơ, Thái Dương với Thất Sát.

e)      Đồng Cung để tạo thành bộ đôi khi 1 trong sao của 2 ṿng Tử Vi và Thiên Phủ trùng nhau. Dùng công thức của cặp Tử Phủ : k + h = 2 ( mod 12 ) ta đă suy ra những cặp sau :

Tử Phủ, Vũ Tướng, Cự Nhật, Đồng Lương đồng cung tại Dần Thân.

Tử Tham, Dương Lương, Cự Cơ đồng cung tại Măo Dậu.

Tử Tướng, Liêm Phủ, Cơ Lương đồng cung tại Th́n Tuất.

Tử Sát, Liêm Tham, Vũ Phá đồng cung tại Tị Hợi.

Liêm Tướng, Vũ Phủ, Đồng Âm đồng cung tại Tư Ngọ.

Tử Phá, Nhật Nguyệt, Liêm Sát, Vũ Tham, Cự Đồng đồng cung tại Sửu Mùi.

f)       Bộ 4 ( bộ 5, 6) xảy ra khi bộ ba ( tam hợp) hay đồng cung của 2 ṿng gặp nhau như ta đă thấy : Bộ Tử Phủ Vũ Tướng ( Liêm ), Sát Phá Tham Tử Vũ Liêm, Cơ Nguyệt Đồng Lương hay Cơ Cự Đồng Âm Lương. Thuật ngữ thông dụng ở đây ta chỉ xét đến : Tử Phủ Vũ Tướng cách, Sát Phá Tham cách, Cơ Nguyệt Đồng Lương cách. Riêng bài này ta chỉ chú trọng đến 3 sao Thất Sát, Phá Quân và Tham Lang.

Tóm lại ta có bảng sau về vị trí của bộ Sát Phá Tham với các sao chính khác như sau :

         

 

 

Đng cung

Nh Hp

Nh Phá

Chính chiếu

Tham Lang

T Vũ Liêm

Thiên Đng

Æ

Æ

Tht Sát

T Vũ Liêm

Æ

Thái Dương

Thiên Ph

Phá Quân

T Vũ Liêm

Thiên Cơ

Æ

Thiên Tướng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II) Đắc Hăm của Bộ Sát Phá Tham

 

1)  Vị trí đắc hăm theo Định Nghĩa

 

Dựa theo Cổ Thư mà mọi sách Tử Vi lưu hành hiện tại với một sao chính tại 1 cung có các giá trị định lượng theo danh từ sau : Miếu Địa ( đắc 1), Vượng Địa ( đắc 2), Đắc Địa ( đắc 3), B́nh Ḥa ( trung b́nh ) và Hăm Địa ( không đắc = xấu ). Đối với bộ Sát Phá Tham ta có Bảng giá trị sau : 
 

  Miếu Địa  Vượng Địa  Đắc Địa Hăm Địa 
Tham Lang Sửu Mùi Th́n Tuất  Dần Thân Tị Hợi Tư
Ngọ Măo Dậu
Thất Sát DầnThân Tư Ngọ Tị Hợi   Sửu Mùi Măo Dậu Th́n Tuất 
Phá Quân  Tư Ngọ  Sửu Mùi  Th́n Tuất Măo Dậu Dần 
Thân Tị Hợi 

                                          

Người mới học Tử Vi khi đă thông suốt Ngũ Hành đều có những lúc thắc mắc về sự đắc hăm các sao ở các vị trí sau : thí dụ Thất Sát( Dương Kim) tại cung Ngọ ( hỏa) - hỏa khắc nhập kim - mà Sát lại miếu địa nghĩa là coi như tốt nhất ; trong khi đó tại Th́n (Dương Thổ ) - thổ sinh nhập kim - mà Sát lại hăm địa !. Có nhiều sách cho Sát là Hỏa đới Kim, giả sử là hỏa có đắc tại Ngọ th́ sao Sát cũng đắc tại Thân (kim) mà hỏa khắc kim, kể cả Sát cũng đắc tại Dần (Dương Mộc ) trong khi kim khắc mộc. Trường hợp với sao Tham Lang ( Thủy đới Mộc ) cũng vậy - là sao Thủy - lại hăm địa tại Tư, Hợi đều là 2 cung Thủy ? - kể cả Tị, Ngọ ( hỏa). Do đó vị trí đắc hăm, nếu để ư riêng từng sao một - nhiều khi ta đến sự nghịch lư ; điều này không tránh được. Ngay cả đến bộ môn Toán là môn học thuần lư mà thường cũng có sự nghịch lư, đôi khi phải dùng Công Lư ( hay Tiên Đề ) để tiến tới. Nhưng nếu ta để ư đến Cấu Trúc toàn bộ của Bộ Sao và giá trị tương đối về đắc hăm ta có thể thấy sự Dung Ḥa ( một cách tương đối ) các mâu thuẫn của các sách Tử Vi đă lưu hành. Sau đây là phần áp dụng Đại số Boole ( Algèbre de Boole - Boolean Algebra) về sự đắc hăm cho bộ Sát Phá Tham.

2)      Vị trí đắc hăm theo quan niệm Boole

Nếu chỉ giới hạn Giá Trị Đắc Địa ( Miếu, Vượng, Đắc ) vào một giá trị Đắc vàHăm ( không đắc) th́ Bộ ba Sát Phá Tham, theo Đại Số Boole chỉ có 8 giá trị : đó là phép ánh xạ hay phép áp ( application, mapping ) từ tập hợp E={ Sát, Phá, Tham } vào tập hợp F ={ đắc, hăm } với card E=3 và card F = 2. Số giá trị đó là 2 lũy thừa 3 =8, ta có bảng giá trị của hàm số Boole f(Sát, Phá, Tham ) như sau : để giản di hóa, ta đặt Thất Sát =a, Phá Quân =b, Tham Lang =c, đắc =1 và hăm=0.

a

b

c

f(a,b,c)

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

 

Với giả thiết bộ ba Sát Phá Tham chỉ đắc, nếu hai trong ba đắc địa, c̣n các trường hợp khác đều hăm. Nói khác đi, hàm số f ( a, b, c) có giá trị cho ra từ :

f(a,b, c) = ab V ac V bc = sup ( ab,ac,bc)

Cài giá trị này vào thế Tam Hợp ta thấy:

Tam Hợp 

S

P

T

f

Thân Tư  Th́n

1

1

1

Đ

Dậu    Sửu  Tị

1

1

0

Đ

Tuất Dần Ngọ

1

0

1

Đ

Hợi Măo  Mùi

1

0

0

H

Th́n Thân

0

1

1

Đ

Sửu  Tị  Dậu

0

1

0

H

Dần  Ngọ Tuất 

0

0

1

H

Măo Mùi Hợi 

0

0

0

H

Th́n Thân  Tư

1

1

1

Đ

Tị Dậu  Sửu 

1

1

0

Đ

Ngọ Tuất  Dần

1

0

1

Đ

Mùi Hợi  Măo 

1

0

0

H

Ta thấy ngay bộ Sát Phá Tham hăm ở thế Tam Hợp (Hợi Măo Mùi ) và cũng dễ hiểu tại sao cùng một thế Tam Hợp ( Dần Ngọ Tuất ) bộ Sát Phá Tham lúc đắc địa lúc hăm địa.

Do đó khi xét về một sao nhiều khi thấy đắc địa mà cuộc đời không khá; trong khi Mệnh Thân có sao chính phù Mệnh hăm địa mà cuộc đời lại khá. Dĩ nhiên là phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác; song phần lớn là cần phải do chiêm nghiệm trong tinh thần xác suất thống kê với Không Gian Mẫu phải lớn ( nghĩa là qua rất nhiều lá số ) mới thấy cấu trúc ṭan bộ có tác động qua lại để thấy được bản chất có ảnh hưởng đến người mang lá số đó. Cũng như Phú của Cổ Nhân - nhiều câu rất đúng, rất có giá trị, nhưng cũng có nhiều câu cần phải xét lại;  có khi lại sai từ căn bản ở vị trí sao, có khi chỉ nghiệm đúng với 1 vài lá số - song đă vội kết luận thành nguyên tắc.

 

Cũng nên nhớ rằng Khoa Tử Vi không phải là một khoa học thuần lư; tuy cách phối trí của các sao chính do một Nguyên Tắc định sẵn có tính tuần hoàn nên có thể đặt thành Công Thức như công thức Toán với các yếu tố năm tháng ngày giờ để lập nên một Lá Số. Từ quy luật đó ai cũng có thể làm ra 1 Lá Số giống nhau - đưa vào máy tính lại càng nhanh hơn - nhưng cách Luận Giải th́ lại khác hẳn. Cho nên ta thấy rằng có những nguyên tắc chỉ đúng với một vài lá số ở 1 thời điểm mà lại sai ở các lá số khác. Nguyên tắc nào cũng phải dựa vào 2 yếu tố chính là Thời, Vị th́ độ chính xác mới hy vọng có xác suất cao.

 

III  BẢN CHẤT CỦA BỘ SÁT PHÁ THAM

 

1)   Sát Phá Tham có phải là VƠ CÁCH không?

Người viết bắt đầu làm quen với bộ môn Tử Vi từ thủa 16t khi c̣n là học sinh Trung Học Nguyễn Trăi Hanoi ( 1952 ), người giúp tôi làm quen với bộ môn này là một ông Đồ nho thất thời, người cùng làng (Yên Mô - Ninh B́nh ), cùng tản cư ra Hanoi- do ông thân sinh mời đến nhà để làm Tử Vi cho mọi người trong Đại Gia Đ́nh. Mỗi lúc rảnh rỗi, sau khi học bài xong- một già một trẻ - ngồi đối ẩm - các danh từ Tử Phủ Vũ Tướng, Sát Phá Tham, Cơ Nguyệt Đồng Lương, Đào Hồng Hỉ, Không Kiếp, Ḱnh Đà, H́nh Kị? lặp lại nhiều lần trên mỗi Lá Số đánh mạnh vào óc ṭ ṃ nên ham t́m hiểu. Hồi đó rất phục ông này - chỉ bấm trên ngón tay- một phút - đọc ra vanh vách từng sao - nào cát tinh, nào hung tinh, chính tinh, bàng tinh, phụ tinh? rồi viết ngay trên giấy không cần có 1 Tư Liệu nào trước mặt. Ông này thông thạo cả 3 chữ Hán, Nôm và Quốc Ngữ; nhưng lời giải đoán th́ viết trên Tập Sách bằng chữ quốc ngữ. Về Phú th́ ông ta thuộc lầu lầu vô kể như các nho Sinh thuộc các câu � Khổng Tử viết �.Mỗi khi nh́n Lá Số nào mà Mệnh có Sát Phá Tham hoặc có Hung Tinh đắc cách, là ông ta phán ngay: �cậu này hay anh này sẽ phát vơ�. Hồi đó sách nói về Tử Vi hầu như không có ( nếu có cũng không thấy bày bán trên các Hiệu Sách ở Hanoi lúc bấy giờ).

 

 Khi di cư vào Nam 1954, những năm kế tiếp sau đó; các nhà Xuất Bản mọc lên như nấm; các sách về Tử Vi đương nhiên cũng được phát hành rầm rộ- mới đầu phải kể cuốn Tử Vi Đẩu Số Tân Biên của Vân Đằng Thái Thứ Lang năm 1956, một cuốn viết kỹ càng từ Định Nghiă đến Tính Chất các sao, phép Lập Thành Lá Số và luận đoán - chính cuốn này đă làm � nền tảng căn bản � cho bộ sách Tử Vi Hàm Số và Tử Vi Tổng Hợp của Soạn Giả Nguyễn Phát Lộc sau đó ( 1972). Ngoài ra, cuốn Tử Vi Áo Bí của Việt Viêm Tử chỉ là sách dạy cách lấy lá số Tử Vi bằng cách bấm đốt ngón tay theo lối Ông Đồ như đă kể trên rườm rà, nếu dùng Toán Học chỉ cần một công thức nhỏ dùng lối đối xứng trên các trục của Thiên Bàn th́ an sao nhanh hơn không cần phải dùng nhiều trang giấy với h́nh vẽ lớn của bàn tay chiếm trọn 1 trang cùng những bài thơ tuy dài ḍng - nhưng cũng dễ nhớ.  Dù trước đó cuốn Tử Vi Chỉ Nam của Song An Đỗ văn Lưu phát hành từ lâu ( viết từ năm 1934) cũng giản dị - nhưng ít phổ biến. Bộ Tử Vi Đẩu Số của Kiến Trúc Sư Nguyễn Mạnh Bảo nặng về từ chương, dịch nguyên văn từ sách Tàu không có ǵ phát kiến mới, phải đợi cụ Thiên Lương cho ra đời cuốn Tử Vi Nghiệm Lư ( 1974) với nhiều Phát Kiến mới lạ, kiểm chứng trên nhiều Lá Số của các Danh Nhân.

 

  Sau khi đi Tù Cộng Sản về năm 1978, tôi có hân hạnh được Cụ Thiên Lương tiếp kiến nhiều lần; được Cụ cho xem nhiều bài nghiên cứu sau này gửi sang Hoa Kỳ cho người con Út vượt biên in thành cuốn Tử Vi Toàn Thư ( 1984). Đối với Tôi những phát kiến của học phái Thiên Lương có nhiều mới lạ, quan niệm rộng răi - giúp ích rất nhiều cho những người nghiên cứu bộ môn này.Thập Niên 70, phong trào Tử Vi nở rộ, nhiều thành phần tham dự có cả 1 Tuần Báo Khoa Học Huyền Bí đăng tải nhiều Phát Kiến và Quan Niệm mới về các Bộ Sao; những Kinh Nghiệm của nhiều người trong qúa tŕnh nghiên cứu Tử Vi; nổi bật nhất, vẫn là những bài của Cụ Thiên Lương và những người theo Học Phái Thiên Lương. Phong trào Tử Vi lan vào giới trẻ - đa số là học sinh, sinh viên t́m nghiên cứu- thịnh hành nhất là năm 70 -74 các sách báo viết về môn này rất nhiều, đương nhiên cũng có rất nhiều tác giả, mỗi người một môn phái - dù Tử Vi phát xuất từ Trung Hoa do Hi Di Trần Đ̣an sáng tạo. Phần lớn sách dịch theo lối cổ - ít có phát kiến mới - sách nào cũng cho Sát Phá Tham là vơ cách.

 

Những năm trước 1963 có dịp theo may ông bạn nhà binh thăm các thày bói Kim, Canh, Minh Lộc, Ích?đa số những ông này khi gặp lá số mà Mệnh Thân có bộ Sát Phá Tham đều khẳng định là Phát Vơ. Các ông Thày này chuyên chú nhiều đến Hung Sát Tinh ( thời lọan có khác ! ) dựa vào các câu Phú cổ như:

 

Tham Hỏa Th́n Tuất danh trấn chư bang.

Tham Linh tinh thủ, tướng tướng chi danh.

Sát, H́nh hội Long Thần định giáng.

Thất Sát Dần Thân Tư Ngọ nhất sinh tước lộc vinh xương.

 

Nào là

 

Phá Quân Tư Ngọ gia quan tiến lộc.

Kiếp Không đắc địa phát dă như lôi.

Nhiều khi c̣n cố ghép các sao để thành bộ như:

Binh H́nh Tướng Ấn   hay Long Hổ Ḱnh Quyền.

 

Đọc lên nghe kêu lắm, để tán thưởng cho những sao sẽ Phát về Vơ. Cuộc đảo chánh 1-11-1963 các ông thầy Minh Lộc, Canh, Kim có ảnh hưởng rất lớn đến biến cố này - phần lớn các sĩ quan trẻ kể cả cấp Tướng đều tin tưởng một cách mù quáng vào các lời đoán bốc thơm mà hành động, nhất là các vụ binh biến sau đó. Người viết đă từng được một ông Đại Tá ( sau lên Tướng ) dẫn đi xem thày Minh Lộc vài lần; lần nào cũng có nhiều sĩ quan thân cận đi tháp tùng để nghe luận đoán - phần nhiều các Thày bốc thơm về các Lá Số có bộ Sát Phá Tham và Hung Tinh đắc địa. Chính v́ điểm đó CIA đă lợi dụng các ông thày Tử Vi để hướng dẫn biến cố theo điều họ muốn. Đây chỉ là một nhận xét trung thực trên các dữ kiện có thực của một giai đọan lịch sử, không có tính cách phê phán một ai, chỉ có mục đích chứng minh là các ông thày Tử Vi có ảnh hưởng rất lớn đến những cuộc Chính Biến từ năm 1963 và những năm sau đó. Và cũng để chứng minh tính chất của bộ Sát Phá Tham mà từ ngàn xưa, ngay các sách cổ, những lá số nào Mệnh Thân có bộ Sát Phá Tham cũng đều cho là Vơ cách. Điều này không phải là không đúng - mà cũng không sai. V́ phần lớn Lá Số thành công trong Vơ Nghiệp đều có bộ Sát Phá Tham tại Mệnh Thân. Nhưng Mệnh Thân có bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương hay Cự Nhật vẫn đi lính như thường - đôi người c̣n Phát Vơ hay như  Tây Sở Bá Vương Hạng Vơ có Thiên Cơ tại Mệnh, Thân Cự Nhật vẫn nổi danh tài cử đỉnh, vạn nhân địch ( Hạng Vơ tuổi Đinh Măo sinh ngày 12 tháng 8, giờ Măo ). Song có một điều chắc chắn là những người nào mà Mệnh Thân có bộ Sát Phá Tham đắc cách hội Hung Sát tinh đắc địa thành công rất nhanh chóng trong Binh Nghiệp vào các Chu Kỳ hợp Mệnh. Trong nhà binh thường là Cấp Chỉ Huy trực tiếp chiến đấu như Tiểu Đoàn Trưởng, Trung Đoàn Trưởng, Sư Đoàn Trưởng?Trái lại dù ở nhà binh, Mệnh Thân không có bộ Sát Phá Tham th́ chỉ giữ những vai tṛ Tham Mưu, Tiếp Vận, Quân Nhu?, nếu có lên lon mau là nhờ ở Chu Kỳ có bộ Sát Phá Tham hay Hung Sát Tinh đắc cách. Hết chu kỳ đó cuộc đời lại vào ngă rẽ ít sóng gió hơn.

 

Tóm lại, ta có thể kết luận rằng những người nào mà Lá Số có bộ Sát Phá Tham với Hung Tinh đắc cách đóng tại Mệnh Thân là những người dễ thành công trong binh nghiệp; ngoài năng khiếu trên c̣n dễ thành công trong môi trường Chính Trị, Kinh Doanh, Thương Măi, Kỹ Thuật. Đó là mẫu người Hiếu Động có phản ứng nhanh, can đảm nhưng liều lĩnh- gặp thời lên rất nhanh nhưng xuống cũng rất mau.

 

Những năm trong trại tù CS, tôi đă có dịp xem số Tử Vi cho hàng ngàn Sĩ Quan cấp úy lẫn cấp tá, đă thấy rằng những người nào lá số mà Mệnh Thân có bộ Sát Phá Tham thường là những cấp chỉ huy như Tiểu Đoàn Trưởng, Trung Đoàn Trưởng? ở những binh chủng Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Kích Dù?, dĩ nhiên có cả Bộ Binh, c̣n những người không có bộ ba này thường ở các ngành Chiến Tranh Chính Trị, Quân Nhu, Quân Vận, Tiếp Vận vv?Mỗi khi xem số cho một người nào tôi thường phối kiểm các thời điểm vận hạn trên các biến cố đă qua, nhất là các lá số có bộ Sát Phá Tham của các Sĩ Quan Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân nắm các đơn vị trực tiếp chiến đấu - thường lên lon rất mau - c̣n những người ở đơn vị không trực tiếp chiến đấu, tuy cùng một cấp bậc xuất thân cùng một Quân Trường ở khóa đàn anh, cách nhau vài khóa - có khi cả chục khóa; đương nhiên lá số không có bộ Sát Phá Tham. Vào thời điểm mà Lá Số có bộ Sát Phá Tham ngộ Hung Sát tinh th́ thường bị thương nặng, phối hợp với chỉ tay th́ thấy có đường đứt quăng - nặng th́ trên Sinh Đạo, nhẹ th́ trên Tâm Đạo hay Trí Đạo. Phần lớn độ chính xác khá cao. Tôi cũng có dịp xem Tử Vi cho khỏang vài chục Bác Sĩ Quân Y cũng là sĩ quan tù cộng sản; thấy rằng những ông nào Mệnh Thân có bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương thêm Trung Tinh đắc cách ( tuy đi lính ) nhưng mở pḥng mạch Tư ở ngoài thường đông khách kiếm nhiều tiền và rất có tiếng, hơn hẳn các ông Bác sĩ nào mà Lá số không có bộ sao này. Cũng có ông có bộ Sát phá Tham đắc cách - quả lên lon rất mau, tuy ở khóa đàn em mà ngang lon với các ông ở khóa đàn anh- hành nghề giải phẫu cũng rất nổi tiếng.

 

2)  Mẫu người Sát Phá Tham.

Như đă tŕnh bày trong phần vị trí của 14 Chính Tinh, chỉ có bộ Sát Phá Tham trong chùm sao Thiên Phủ là có cấu trúc chặt chẽ, có ảnh hưởng tác động qua lại. Ba sao này luôn luôn ở vị trí Tam Hợp đứng trên đỉnh của một Tam Giác với thứ tự : Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang theo chiều thuận trên Lá Số ( chiều của kim đồng hồ).

Khi các sao của bộ ba này không gặp sao của bộ ba (Tử Vũ Liêm) th́ vị trí của bộ ba này như sau:

Mệnh Quan Lộc Tài Bạch 
Thất Sát  Phá Quân  Tham Lang
Phá Quân Tham Lang  Thất Sát 
Tham Lang Thất Sát Phá Quân  

Đó là trường hợp bộ Sát Phá Tham thuần chất.

Trường hợp một trong ba sao Sát, Phá, Tham gặp các sao của bộ ba ( Tử Vũ Liêm ) th́ vị trí được xếp đặt như sau: 

Mệnh

Quan Lộc

Tài Bạch

Tử Vi Thất Sát Liêm Trinh Phá Quân Vũ Khúc Tham Lang 
Tử Vi Phá Quân Liêm Trinh Tham Lang  Vũ Khúc Thất Sát
Tử Vi Tham Lang  Liêm Trinh Thất Sát   Vũ Khúc Phá Quân 

 

Đó là trường hợp bộ Sát Phá Tham biến chất.

Tùy theo vai tṛ ngũ hành+ hàng Can của Bản Mệnh và giờ sinh (vị trí của THÂN); ảnh hưởng các sao Tử Vi, Vũ Khúc, Liêm Trinh tác động lên bộ ba này - để từ đó ta suy ra bản chất thay đổi so với trường hợp trên.

 

 

Xem tiếp PHẦN 2

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com