www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  KẾ VIÊM

 

nguyên Giáo Sư TOÁN

Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ
TỬ VI VÀ PHONG THỦY

Tử Vi Bản Chất và Cuộc Đời

 

 

 

Bộ Sao Cơ Nguyệt Đồng Lương - Cự Nhật

 

PHẦN 2:

 

1) Cự Nhật thuần chất

Cự Môn  Thái Dương đồng cung tại Mệnh Thân đóng tại Dần hay Thân được gọi là cách Cự Nhật thuần chất - nếu sinh giờ Tư ( nằm trong Mẫu Tử Sát ). Nếu Mệnh Hỏa hay Thổ th́ ảnh hưởng nhiều ở Thái Dương- Mệnh Thủy hay Mộc th́ ảnh hưởng nhiều ở Cự Môn : cách hành xử trong cuộc đời ḥan toàn khác nhau !. Mệnh đóng tại Dần với tuổi Giáp (Dần Ngọ Tuất )+Cục Hỏa  hay Mệnh đóng tại Thân với tuổi Canh ( Thân Tư Th́n)+ Cục Thủy hay Thổ đều được hưởng 3 ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh - với điều kiện vắng bóng Hung Sát Tinh+H́nh Tướng Tam Đ́nh cân xứng, Ngũ Quan đầy đặn không khuyết hăm +2 bàn tay với 3 chỉ Sinh Đạo, Trí Đạo và Tâm Đạo tạo thành chữ M ngay ngắn không đứt quăng, lại có thêm 2 chỉ May Mắn và Danh Vọng th́ cuộc Đời không Phú cũng Qúy !. Các Tuổi khác tuy được Cự Nhật đồng cung tại Mệnh : không được Ṿng Thái Tuế, Ṿng Lộc Tồn ( riêng tuổi Đinh Kỷ được Lộc Tồn ở Quan Lộc khi Mệnh tại Dần, và tuổi Quư được Lộc Tồn +Triệt tại Tư ), Ṿng Tràng Sinh ( Cục Hỏa khi Cự Nhật tại Dần, Cục Thổ hay Thủy khi Cự Nhật tại Thân ) hoặc được 1 hay 2 trong 3 Ṿng nói trên - th́ Cuộc Đời cũng khá hơn !

2) Cự Nhật biến chất

Cự Nhật biến chất nằm trong các trường hợp sau :

a)        Nằm trong Mẫu Tử Sát,  khi Cự Nhật đồng cung tại Dần nhưng Mệnh đóng tại Ngọ, Thân, Tuất ( Mệnh đóng tại Ngọ+sinh giờ Th́n, Tuất th́ THÂN cư Tài Bạch, hay sinh các giờ khác cũng đều hưởng cách Cự Nhật Đồng Âm chiếu Hư Không; Mệnh đóng tại Thân+sinh giờ Măo Dậu th́ THÂN cư Thiên Di; Mệnh đóng tại Tuất sinh giờ Dần Thân th́ THÂN cư Quan Lộc : 3 cách trên đều được hưởng cách Cự Nhật chiếu Hư Không. Trong 3 cách này thua cách sinh giờ Tư Mệnh Thân đồng cung tại Dần). Tương tự như trên, khi Cự Nhật đồng cung tại Thân, nhưng Mệnh đóng tại Tư, Dần, Th́n ( Mệnh đóng tại Th́n sinh giờ Dần Thân th́ THÂN cư Quan Lộc có Cự Nhật ; đóng tại Dần sinh giờ Măo Dậu th́ THÂN cư Thiên Di có Cự Nhật ; đóng tại Tư sinh giờ Th́n, Tuất th́ THÂN cư Tài Bạch có Cự Nhật- cũng như trên trong 3 cách này thua cách sinh Giờ Tư Mệnh Thân đồng cung tại Thân ).

b)        Nằm trong Mẫu Tử Phá : Cự Môn đắc cách tại Tư, Ngọ ; Thái Dương đắc cách tại Th́n , hăm tại Tuất - nếu Mệnh đóng tại Tư, Ngọ ( Cự độc thủ tại Mệnh ) hay tại Th́n, Tuất ( Nhật độc thủ tại Mệnh ) ; Hành của Mệnh tương hợp với hành của Sao nào trong cách Cự Nhật đều được hỗ trợ thêm 2 sao Cơ Âm. Sinh giờ Sửu, Mùi hay Tỵ, Hợi c̣n được hỗ trợ bởi bộ ( Cơ Nguyệt Đồng Lương).

c)        Nằm trong Mẫu Tử Tham : Cự Môn đóng tại Th́n hay Tuất ( Cự hăm địa ) th́ Thái Dương đóng tại Tư ( hăm) hay Ngọ (đắc). Nếu Mệnh có Cự đóng tại Th́n hay Tuất sinh giờ Tư, Dần, Thân, Th́n Tuất đều hưởng cách Cự Nhật biến chất thêm ảnh hưởng của Thiên Đồng. Cũng vậy, nếu Mệnh có Thái Dương đóng tại Tư hay Ngọ sinh giờ Tư, Ngọ, Dần, Thân, Th́n Tuất cũng được hưởng cách Cự Nhật biến chất thêm ảnh hưởng của Thiên Lương ( cư Ngọ, Tư đối xung với Nhật). Nhật đắc cách tại Ngọ lợi cho người mạng Hỏa Thổ ( nhưng Ất Canh bị Triệt – dù có lúc lên Voi nhưng không bền ). Mệnh đóng tại Tư tuy Nhật hăm địa – nhưng với tuổi Qúy dù bị Triệt nhưng được Lộc Tồn đồng cung thêm Quyền chiếu+giáp Lộc- nếu Cục Thủy hay Thổ cuộc đời cũng Qúy Hiển tuy thiếu thời hơi lận đận !.Mệnh đóng tại Thân hay Dần khi Cự Nhật đồng cung tại Dần hay Thân cũng được hưởng các Cự Nhật - lại được thêm cặp Cơ Âm (đó là cách Cự Cơ Nhật Nguyệt ) với tuổi Giáp, Canh, Đinh, Kỷ, Qúy tốt hơn các tuổi khác.

Trong các Mẫu khác Cự Nhật thường đi cặp với Cơ Âm ( Mẫu Tử Tướng ) hay đi cặp với Đồng Lương (Mẫu Tử Vi độc thủ ) trường hợp này – tùy theo vị trí cung Mệnh và giờ sinh – có khi gặp Bộ 5 ( Cự Nhật Đồng Lương Âm ) hay Bộ 5 ( Cự Nhật Đồng Lương Cơ ) - ảnh hưởng Cự Nhật biến chất tùy theo tuổi !.    

 

 

 

 

GS PHẠM  K VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com