www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 TVI & PHONG THỦY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Trở về Trang Tác Giả

 

 

 

 

 
Main Menu

 
 

 

 

GS PHẠM  KẾ VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt


 

 

 

 

TẢN MẠN VỀ


TỬ VI VÀ PHONG THỦY

 

 

Vương Triều NGUYỄN

Dưới Lăng Kính  Tử Vi

(13 Đời VUA)


 

 

PHẦN 5:

  

 

Lá Số của Vua Gia Long dưới nhăn quan Tử Vi

 

Môn Tử Vi phát sinh từ thời Nhà Tống bên Tàu do Hy Di Trần Đ̣an sáng tạo ; được truyền sang Việt Nam từ thời Nhà Trần do Tiến Sĩ Ḥang Bính làm quan dưới thời Tống Lư Tông lánh nạn quân Mông Cổ đem đại gia đ́nh hơn 3000 người đến biên giới Hoa Việt được Vua Trần Thái Tông cho lập nghiệp ở Vùng Yên Bang. Để đền ơn tri ngộ, Ḥang Bính dâng cô gái út Hoàng Chu Linh, nhan sắc diễm lệ, lầu thông thi thư và thuật số Tử Vi được Vua Trần thu nhận phong làm Huệ Túc Phu Nhân. Chính Phu Nhân đă phổ biến khoa này được Vua và Ḥang Tộc Trần Triều đua nhau nghiên cứu và dùng như nguyên tắc để cử người giúp nước. Khi quân Nguyên sang xâm chiếm Việt Nam, chính Phu Nhân khi xem số Tử Vi các Tướng Lănh đă khuyên Vua Trần quyết đánh. V́ dùng chữ Hán để lập Lá Số nên môn này qua các Triều Đại chỉ bí truyền cho các người biết chữ Hán nên phổ biến hạn chế. Đến Thế Kỷ thứ 19 khi chữ Quốc Ngữ được thay thế Hán Nôm nên các sách Tử Vi được phổ biến rộng răi trong quần chúng hơn trước !.

 

 Các sách Tử Vi từ thời xưa chỉ chú trọng nhiều đến tính chất các Sao ( Chính Tinh và Hung Sát Tinh ) để xét Bản Chất và Cuộc Đời của 1 người – ít khi để ư đến Cấu Trúc của các Ṿng Sao. Từ khi Học Phái Thiên Lương ra đời - đặt nặng về 3 Ṿng ( Thái Tuế « Địa lợi », Lộc Tồn « Thiên Thời », Tràng Sinh « <Nhân Ḥa ») - nhất là Ṿng Thái Tuế chỉ rơ tư cách cá nhân ( cũng phải dựa vào các Bộ của 14 Chính Tinh, Trung Tinh và Hung Sát Tinh ). Theo Cụ Thiên Lương khi Tiểu Vận gặp Ṿng Thái Tuế ở vị trí Tam Hợp ( Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ ) luôn luôn được hưởng bộ Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái ) đôi khi chỉ có 3 – là bộ sao đưa người ta đến vinh dự hưng vượng may mắn bằng thế này hay thế khác tức là làm cho người ta thỏa măn hài ḷng. Tuy nhiên Tiểu Vận trong Lá Số luôn luôn nằm trong Tam Giác ( Tuế Phá, Tang Môn, Điếu Khách ) chỉ với 4 tuổi ( Th́n Tuất Sửu Mùi ), tiểu vận Thái Tuế nằm ngay Cung có  Sao Tuế Phá ( bất măn, hận ḷng muốn đả phá quật ngược, không hài ḷng như ư nguyện ), nhưng nếu để ư « Vấn Đề lưu Thái Tuế » th́ Tiểu Vận Thái Tuế nằm trong Tam Giác ( Thái Tuế, Quan Phù, Bạch Hổ ). Hơn nữa theo kinh nghiệm cổ xưa về Hạn Cửu Diệu : Tiểu Vận Thái Tuế chính là Năm Tuổi tính theo Âm Lịch - đối với Nam Mạng ( 13 t, 49t, 85t gặp Hạn Thái Bạch ), ( 25t, 61t, 97t gặp Hạn Kế Đô ), ( 37t, 73t, 109t gặp Hạn La Hầu ) riêng 4 tuổi ( Th́n, Tuất, Sửu, Mùi ) khi vào Năm Tuổi c̣n gặp Hạn Tam Tai !. Với Nữ Mệnh chỉ có 2 năm tuổi 37t và 73t gặp Hạn Kế Đô. Với 3 Sao của Hạn Cửu Diệu ( La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch ) khi gặp cùng với Lá Số có nhiều Hung Sát tinh gặp trong Tiểu Vận rơi vào các Cung Quan Trọng ( Mệnh THÂN, Quan, Tài , Tật Ách ) thường dễ có vấn đề : nặng hay nhẹ c̣n tùy thuộc vào Giờ Sinh, Tháng Sinh của mỗi người.

 

  Theo kinh nghiệm của Cổ Nhân và dựa theo Thống Kê về Lá Số của Các Danh Nhân - nếu Mệnh THÂN nằm trong Tam Hợp Thái Tuế với Chính Tinh đắc cách, xa lánh Hung Sát Tinh lại trùng phùng 2 Ṿng Lộc Tồn và Tràng Sinh đều là Thượng Cách ( Hán Cao Tổ Lưu Bang tuổi Giáp Ngọ ngày 13 tháng 11 giờ Ngọ :Mệnh Thân đồng cung tại Ngọ « Thái Tuế, Tử Vi »+Ṿng Lộc Tồn+Ṿng Tràng Sinh – Trương Lương tuổi Giáp Ngọ ngày 6 tháng 5 giờ Th́n : Mệnh Tử Phủ, Lộc Tồn, Tràng Sinh, THÂN cư Tài « Vũ Khúc, Hóa Khoa »,  Mệnh THÂN trùng phùng 3 Ṿng Thái Tuế, Lộc Tồn và Tràng Sinh – Vua Quang Trung tuổi Nhâm Thân giờ Tuất ngày 5 tháng 5 : Mệnh THÂN đồng cung tại Thân được 2 Ṿng Thái Tuế và Tràng Sinh trùng phùng ; Ṿng Lộc Tồn nằm tại Tam Giác ( Điền, Ách, Bào : nằm tại Điền « lầu son, gác tía » ) - Tổng Thống Mỹ Obama tuổi Tân Sửu giờ Ngọ ngày 23 tháng 6 : Mệnh THÂN đồng cung tại Sửu +Ṿng Lộc Tồn ; Ṿng Tràng Sinh ở Tam Giác ( Điền, Ách, Bào). Lá Số nào Mệnh THÂN gặp được 3 Ṿng ( Thái Tuế, Lộc Tồn, Tràng Sinh ) với Bộ Chính Tinh đắc cách hội Trung Tinh ( cũng đắc cách ) xa lánh Hung Sát Tinh không Qúy cũng Phú ( ngày xưa th́ làm Vua, Công Hầu Khanh Tướng – ngày nay th́ Tổng Thống, Chủ Tịch, ngôi vị Lănh Đạo…).

 

Lá Số của Vua Gia Long

 

Sinh giờ Thân, ngày 15 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ. Mệnh Thái Tuế+Phá Quân, THÂN cư Quan Lộc Tham Lang + Đà : Sát Phá Tham đắc cách hội Liêm Tướng. Thái Tuế tại Mệnh : ngôi vị có tính cao cả, mang một sứ mạng v́ ḍng tộc, nói năng đanh thép có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Phá Quân thuộc Thủy hợp Mệnh Mộc cương quyết, hiếu thắng, nóng nảy, ưa nịnh, cực đoan trong yêu ghét. THÂN cư Quan Lộc nên trong hành động kiên tŕ, quyết tâm đạt được mục đích bằng mọi giá ( công việc - sự nghiệp là cứu cánh ). Mệnh THÂN cùng cách Sát Phá Tham đắc cách như Vua Quang Trung nhưng khác nhau về Bản Chất và Tư Cách : Thất Sát triều đẩu hội Tử Phủ khác hẳn với Phá Quân hội Liêm Tướng trong cách hành xử. Về tài dụng binh, với Thất Sát ( bạo hổ băng hà : đánh trực diện - giải quyết chiến trường chớp nhóang ) ; Vương táng cho Trịnh Khải ( Tử Phủ hành động chính danh, quân tử và nhân hậu) kể cả đối với kẻ thù Sầm Nghi Đống - vừa an táng, c̣n cho lập Đền Thờ tại Đống Đa. Khi bắt Tướng của Nguyễn Ánh tha chết dù đă chiêu hàng được trọng dụng, nhưng không chịu!.  Cầu hiền : 2 lần hạ cố viết thư mời La Sơn Phu Tử ra giúp nước!.Phá Quân trái lại (thêm Liêm Tướng : tự ái, ưa nịnh, thù dai, tàn nhẫn ) trong dụng binh : luôn luôn dùng cách đánh tập hậu ; Hành động trả thù nhà Tây Sơn một cách Tiểu Nhân (chu di tam tộc, ngựa xé voi dầy, lăng tŕ, đem hài cốt giam vào ngục tối ). Nghi kỵ bầy tôi dù dầy công trạng ( giết Đỗ Thành Nhơn khi làm Chúa - bỏ rơi không cho quân xuống cứu em rể là Tướng Vơ Tánh ở B́nh Định - bỏ rơi Công Thần Nguyễn văn Thành «  v́ bài thơ của Con là Nguyễn văn Thuyên bị quyền thần ghét  rồi vu cáo có ư phản nghịch – Thành uống thuộc độc tự vẫn, con bị chém » ; Đặng Trần Thường được thăng làm Binh Bộ Thượng Thư, chỉ v́ làm gian sắc Phong Thần cho Hoàng Ngũ Phúc là tướng Nhà Trịnh được phong làm Phúc Thần, lại có hiềm với Tổng Trấn Bắc Thành Lê Chất bị vu cáo chiếm giữ đất đai nên bị bỏ ngục và bị xử tội giảo).

 

          Lá Số của Vua Gia Long được Ṿng Thái Tuế ở Tam Giác ( Mệnh, THÂN cư Quan, Tài), Thái Tuế tại Mệnh ; Ṿng Lộc Tồn ở Tam Giác ( Phụ, Nô, Tử ), Lộc Tồn đóng tại Cung Nô ( rất cần thiết cho 1 Lănh Tụ muốn thành công ); Ṿng Tràng Sinh ở Tam Giác ( Phúc, Di, Thê ), Tràng Sinh ( gặp nhiều may mắn trong Cuộc Sống được  Qúy Nhân giúp sức   ) đóng tại Cung Phúc (được hưởng Phúc từ Ḍng Họ ) với H́nh Tướng ( chân dung hồi lưu vong ở Xiêm năm 1783) : Tam Đ́nh cân xứng, Ngũ Quan đẹp nhất là Mũi ( Long Tỵ : phát từ 40t, Tai ( vành quách đẹp có Thùy Châu). Đại Vận ( 2-11) và Đại Vận ( 42-51) là 2 Đại Vận Thái Tuế đẹp nhất trong cuộc đời khi Ḍng Họ đang làm Chúa và khi lên Ngôi Ḥang Đế. Bắt đầu vào Đại Vận ( 12-21) tại Phụ Mẫu gặp Thiên Không, Địa Kiếp, Địa Kiếp, Linh Tinh cuộc Đời nhiều Giông Băo: từ Năm Tuổi 13t +Hạn Thái Bạch- Kinh Thành Phú Xuân thất thủ, phải bỏ chạy vào Nam ; Năm 16t +Hạn Kế Đô +Tam Tai đă thoát nạn (trong khi anh em Họ là 2 Chúa bị Tây Sơn bắt giết). Nhờ Ṿng Lộc Tồn nên dù gặp nạn cũng may mắn gặp Qúy Nhân giúp đỡ để thóat nạn ; nhất là Lộc Tồn tại Cung Nô Bộc ( nên được nhiều bộ tướng đem quân t́nh nguyện đến giúp sức :năm 17t đă được các tướng tôn làm Đại Nguyên Sóai ; kể cả được nhiều Tướng của Tây Sơn theo hàng ). Cung Nô Bộc đóng tại Hợi ( Thủy ) ứng với Đại Vận ( 52-61) được cả 3 yếu tố Thiên Địa Nhân cũng là Đại Vận đẹp, chỉ khi Tiểu Vận năm Kỷ Măo 1819 vào Tật Ách gặp Không Kiếp, H́nh, Linh Hỏa +Hạn Thái Bạch 58t nên băng hà vào ngày 3/2/1820. Về nguyên nhân qua đời của Vua Gia Long theo Nhà Nghiên Cứu Y Dược Lê Hưng VKD ( đồng thời là Truyền Nhân của Học Phái Thiên Lương ) sau khi nghiên cứu các toa thuốc chữa bệnh cho Vua ghi trong Ngự Dược Nhật Kư của Thái Y Viện Triều Nguyễn cho biết Vua bị chứng Sơ Gan Cổ Chướng nếu biết sớm, như ngày nay, dễ dàng qua khỏi. Đó là chứng bệnh về Tiêu Hóa – theo Tử Vi - mẫu người Phá Quân dễ dàng mắc phải !. Đại Vận ( 22- 31) tại Phúc Đức khởi từ năm Qúy Măo 1783 đến hết năm Nhâm Tư 1792 tuy yếu về Thiên Thời ( Thế Hỏa của Tuổi vào Thế Thủy ) và Địa Lợi ( mạng Mộc vào Cung Kim tuy được Nhâm hóa giải ) nhưng được lợi Thế Nhân Ḥa : Ṿng Tràng Sinh +Tử Phủ Vũ Tướng, Khoa Quyền, Mă Khốc Khách ; tuy năm Qúy Măo 1783 tái chiếm được Gia Định nhưng lại bị Nguyễn Huệ đánh đuổi - phải chạy ra đảo Phú Quốc, Côn Lôn - dù có nhờ Quân Xiêm hỗ trợ cũng phải tị nạn tại Xiêm ( 1785-1787 ) phải đến năm Mậu Thân 1789 mới trở về tái chiếm Gia Định có sự giúp đỡ của số quân t́nh nguyện Pháp do GM Lộc chiêu mộ. Phải vào Đại Vận ( 32t-41t ) tại Điền Trạch được 3 yếu Tố Thiên Địa Nhân : nhờ những Cơn Gió Mùa cùng sự suy yếu của Triều Đại Tây Sơn ( rút quân Tướng từ Gia Định do bất ḥa giữa Nhạc và Huệ - điểm tận cùng là sự chết bệnh của Vua Quang Trung, một đối thủ không thể đánh bại của Nguyễn Ánh ) đến năm cuối Nhâm Tuất 1802 mới lấy lại đất đai cũ của Ḍng Chúa  - rồi từ năm đầu của Đại Vận Thái Tuế ( 42-51) lên ngôi Ḥang Đế !.

 

Cung Thê Thiếp : Cung Thê Thiếp đóng tại Th́n (Thổ ) nằm trong Tam Giác ( Phúc Di Thê ) được hưởng Ṿng Tràng Sinh. Vũ Khúc đắc cách với Hóa Khoa hội Tử Phủ Liêm Tướng chính là h́nh ảnh của Thừa Thiên Cao Ḥang Hậu ( Tống Phúc Thị Lan ) sinh năm Tân Tỵ ( 19/1/1762 ) đoan chính xinh đẹp hiền từ khi c̣n nhỏ được Vua Gia Long đích thân đem lễ vật hỏi cưới năm Mậu Tuất 1778 lúc 18 tuổi, có 2 người con : Trưởng Tử Nguyễn Phúc Chiêu mất sớm, Nguyễn Phúc Cảnh tuổi Canh Tư 1780 ( mạng Thổ khắc tuổi Cha ) được phong Đông Cung Thái Tử cũng chết v́ bệnh đậu mùa năm Tân Dậu 1801 khi Vận Số đi vào Hạn Thái Bạch 22t. Vợ con đều bị thảm tử !.  Năm Qúy Măo 1783 khi Tây Sơn chiếm lại Gia Định Vua phải lánh ra đảo Phú Quốc. Trước khi sang Xiêm, lúc giao Hoàng Tử Cảnh cho GM Lộc qua Pháp cầu viện, Vua đem 1 dật vàng bẻ làm đôi giao cho Bà 1 nửa và bảo rằng : « Con chúng ta đi rồi, ta cũng sẽ đi đây. Phi ở lại phụng thờ Quốc Mẫu, chưa biết sau này sẽ gặp nhau ở đâu và lúc nào ; Phi hăy cất làm của tin ». Hai mẩu vàng về sau cũng được ghép lại làm một khi lên ngôi Vua và làm Kỷ Vật truyền lại cho con cháu !. Khi Gia Long lấy lại Gia Định cho người đến Phú Quốc đón Bà và Quốc Mẫu về Gia Định. Từ đó mỗi khi Gia Long đi hành quân Bà thường đi theo. Khi Gia Long lên ngôi Ḥang Đế  năm Bính Dần 1806 Bà được lập làm Ḥang Hậu. Năm Qúy Sửu 1793 khi Minh Mạng lên 3 tuổi Vua cho vào Cung Ḥang Hậu làm con. Hậu yêu qúy như con ruột. Khi Hoàng Tử Cảnh chết Hậu chỉ c̣n Minh Mạng ở bên cạnh. Bà qua đời năm Giáp Tuất ( 22/2/1814 ) khi vận số đi vào Hạn Thái Bạch 53t +Ḱnh Đà ; mộ phần được an táng cạnh huyệt phần của vua Gia Long trong Lăng Thiên Thọ. 

 

 Thuận Thiên Cao Ḥang Hậu tên húy là Đang ḍng Họ Trần, tổ phụ gốc Thanh Hóa đă theo Chúa Tiên Nguyễn Ḥang vào Thuận Hóa lập nghiệp. Ḍng Họ nhiều người làm quan dưới Triều Ḍng Chúa. Bà sinh năm Mậu Tư « 4/1/1769 » nhập Cung năm 14t ở Gia định, là 1 Phi Tần cao nhất ( Nhị Phi ) của Vua Gia Long, mẹ đẻ của Vua Minh Mạng – cùng Thừa Thiên Cao Ḥang Hậu là 2 người vợ gắn bó với Vua Gia Long thủa hàn vi. Khi Minh Mạng lên ngôi Bà được phong Nhân Tuyên Từ Khánh Hoàng Thái Hậu – Bà mất năm Bính Ngọ « 6/11/1846 » trong  thời Vua Thiệu Trị khi vận số vào Hạn La Hầu 78t +Ḱnh Đà.

 

Cung Thận Đức Phi Lê Ngọc B́nh ( em ruột Ḥang Hậu Ngọc Hân vợ Vua Quang Trung ) là vợ Vua Cảnh Thịnh triều Tây Sơn sinh năm Giáp Th́n «  22/1/1785 » khi Vua Cảnh Thịnh bỏ Phú Xuân, bà bị bỏ rơi, Vua Gia Long si mê trước sắc đẹp - bỏ qua lời can ngăn của quần thần – phong Bà làm Cung Thận Đức Phi. Bà có với Vua Gia Long 2 Ḥang Tử và 2 Công Chúa – Phi mất năm Canh Ngọ « 10/10/ 1810 » khi Vận Số đi vào Hạn Thái Bạch 26t. Ng̣ai 3 bà vợ kể trên Vua c̣n trăm Bà Phi khác, ṭan  là con của các quan tiến Cung.

 

Cung Tử Tức : Vua có 15 Ḥang Tử và 18 Công Chúa. Cung Tử Tức đóng tại Cung Măo ( Mộc) được 3 Yếu Tố : Thiên Thời ( Thế Hỏa đóng vào Thế Mộc), Địa Lợi ( Mệnh Mộc đóng ở Cung Mộc ), Nhân Ḥa (được hưởng Ṿng Lộc Tồn + Đồng Âm Cơ Cự hội Khôi, Ân, Tam Minh « Đào Hồng Hỉ » đều là Cát tinh ; nhưng cũng hiện diện Triệt và Hung Sát tinh Không Kiếp, H́nh Hỏa Linh chiếu ). Thiên Khôi+Triệt : Hai Ḥang Tử đầu con Thừa Thiên Cao Ḥang Hậu : Phúc Nguyên mất sớm, Ḥang Tử Cảnh coi như ḍng Trưởng  mất năm 22t ( 1801) ; Công Tử 2 Nguyễn Phúc Hy sinh năm Nhâm Dần 1782 chết năm Tân Dậu 1801 : Hạn La Hầu 19t . Công Tử 3 Phúc Tuấn mất năm 12t. Công Tử 4 Nguyễn Phúc Đảm con Thuận Thiên Cao Ḥang Hậu sinh năm Tân Hợi «  25/5/1791 » chính là Vua Minh Mạng sau này (  tuổi Hợi - với Lộc Tồn ở Hợi - nằm trong Tam Hợp « Hợi Măo Mùi  » của Cung Tử Tức ). Đào+Triệt+Hung Tinh : 1 số Công Chúa chết trẻ dưới 10t.

 

 Từ Cổ xưa đến nay, bất kể Triều Đại nào từ Phong Kiến đến Độc Tài, nhân vật nào do cơ may  «  nhờ Ngọai Nhân  » chiếm được Quyền Hành, cũng tự cho ḿnh là « con trời », «  duy ngă độc tôn » là Lănh Tụ anh minh, đỉnh cao của Thời Đại coi Triều cũ đều là Ngụy, riêng ḿnh là Chính Danh, Chính Thống. Vua Gia Long không là ngọai lệ !.Dưới Triều Đại Gia Long bất kể từ Vua, Quan đến thường dân có dính vào Triều Đại Tây Sơn đều là Ngụy - bị giết hại một cách tàn độc. Nhưng Lịch Sử vô cùng sáng suốt – do các sự kiện thực cùng « bí mật Cung Đ́nh », không phải ngụy tạo Lịch Sử do các Sử Gia dưới Triều Đại đó bị bắt buộc hay được hưởng ơn mưa móc !. Vua Quang Trung mới chính là Anh Hùng Dân Tộc trong Lịch Sử được hậu thế tôn vinh đến Muôn Đời !.

 

 

Kỳ Sau : các Triều Đại kế tiếp.

 

 

 

 

 

 

GS PHẠM  KẾ VIÊM

nguyên Giáo Sư TOÁN
Sài G̣n & Đà Lạt
 

 


 

 

   

 

www.ninh-hoa.com