www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 8 :        

 

 

 

  

陈献章

 


陰崖百草枯

蘭蕙多生意

君子居險夷

乃與恆人異

-------

 

 

Trần Hiến Chương

 

Lan

Âm nhai bách thảo khô

Lan huệ đa sinh ư

Quân tử cư hiểm di

Năi dữ hằng nhân dị

 

-------- 

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

 Bài dịch số 1

 

Lan

Cỏ hoa ven núi héo khô

Riêng Lan với Huệ cơ hồ vẫn tươi

Gặp cơn vật đổi sao dời

Người quân tử cũng khác người thường nhân

  

--------
  

 

 

Bài dịch số 2

 

Lan

 

Cây cỏ vùng ven núi héo rồi

Chỉ lan với huệ vẫn c̣n tươi

Những khi gặp phải cơn nguy biến

Quân tử xem ra cũng khác người

 

------------

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 9

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com