www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #106:

 

 

 

 

 

阮攸

趙武帝故境

 

暴楚強秦相繼誅

雍容揖遜霸南陬

娛儘可稱皇

樂善還能屈豎儒

百尺高臺傾嶺表

千年古墓沒番禺

可憐世代相更迭

不及蠻夷一老夫


-------

 

Nguyễn Du

 

Triệu Vũ Đế Cố Cảnh
 

Bạo Sở cường Tần tương kế tru

Ung dung ấp tốn bá nam tưu

Tự ngu tẫn khả xưng hoàng đế

Lạc thiện hoàn năng khuất thụ nho

Bách xích cao đài khuynh Lĩnh Biểu

Thiên niên cổ mộ một Phiên Ngu

Khả liên thế đại tương canh điệt

Bất cập man di nhất lăo phu

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Đất Cũ Của Triệu Vũ Đế

 

Sở Tần mạnh cũng diệt vong

Riêng ông bá chủ thong dong một vùng

Tùy nghi xưng đế xưng hùng

Chịu nhường nho sĩ v́ ḷng thiện lương

Đài cao Lĩnh Biểu tang thương

Phiên Ngu cổ mộ đương trường nơi đâu

Thương đời thay đổi trước sau

Nào ai có thể sánh hầu "Man Di"

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Đất Cũ Của Triệu Vũ Đế

 

Sở, Tần lần lượt diệt vong

Phương Nam ông cứ ung dung an nhàn

Khi vui tự gọi đế hoàng

Nhưng rồi ông sợ anh chàng nhà nho

Đài cao Linh Biểu thành tro

Phiên Ngung mộ cổ cũng ṛ rỉ tiêu

Thương cho vạn vật tiêu điều

Sao bằng ông lăo phiêu diêu tang bồng

 

 


 

                         
 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 107

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com