www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #109:

 

 

 

 


阮攸

桂林瞿閣部


中原大勢已

竭力孤城控一方

終日死中心不動

千秋地下髮猶長

殘明廟社多秋草

全越山河盡夕陽

共道中華尚節義

如何香火太凄涼
-------

 

Nguyễn Du

 

Quế Lâm Cù Các Bộ


Trung nguyên đại thế dĩ đồi đường

Kiệt lực cô thành khống nhất phương

Chung nhật tử trung tâm bất động

Thiên thu địa hạ phát do trường

Tàn Minh miếu xă đa thu thảo

Toàn Việt sơn hà tận tịch dương

Cộng đạo Trung Hoa thượng tiết nghĩa

Như hà hương hỏa thái thê lương

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Ông Cù Các B Ở Quế Lâm


Triều thế trung nguyên sắp một mai

Cô thành cố giữ chẳng nề ai

Tâm khi sắp chết không giao động

Tóc dưới mồ sâu vẫn mọc dài

Miếu xă tàn Minh vàng lá cỏ

Toàn vùng đất Việt bóng chiều phai

Ta nghe Trung quốc dân v́ nghĩa

Sao đ thê lương chn miếu đài


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Ông Cù Các B Ở Quế Lâm


Trung nguyên tri
ều đại suy tàn

Thành ông cố giữ không tan nát cùng

Đến khi sắp chết c̣n trung

Dưới ḷng đất lạnh tóc không thay màu

Nhà Minh miếu phủ cỏ thu

Đất vùng núi Việt âm u chiều tà

Nghe dân Tàu trọng nghĩa là

Sao đây hương khói trầm kha tiêu điều

 


 

                         
 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 110

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com