www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #111:

 

 

 

 


阮攸

題韋盧集後

 

詩人不得見

見詩如見人

大山興寶藏

獨鶴出風塵

針芥易相感

越胡難似親

三唐千載後

寂寞久無聞
-------

 

Nguyễn Du

 

Đề Vi Lư Tập Hậu

 

Thi nhân bất đắc kiến

Kiến thi như kiến nhân

Đại sơn hưng bảo tạng

Độc hạc xuất phong trần

Châm giới dị tương cảm

Việt Hồ nan tự thân

Tam Đường thiên tải hậu

Tịch mịch cửu vô văn

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Đề Sau Tập Thơ
Của Hai Ông Vi Và Lư
 

Thi nhân nơi đâu nhỉ?
Đọc thơ như thấy người
Núi lớn đầy vật quư
Gió thổi hạc đơn côi 
Khác nhau nhưng cảm ư
Việt, Hồ quá xa xôi
Thơ Đường ngàn năm úy
Tiếng bặt đă lâu rồi

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Đề Sau Tập Thơ
Của Hai Ông Vi Và Lư
 

Thi nhân đă khuất lâu rồi

Đọc thơ nay tưởng như người c̣n đây

Núi cao chứa bảo tàng đầy

Hạc đơn bạt cánh, gió mây chập chùng

Hợp nhau nên dễ cảm thông

Việt Hồ xa cách, thân không dễ làm

Sau Đường đă đến ngàn năm

Lâu rồi chẳng được mạn đàm về thơ

 


 

                         
 

 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 112

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com