www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #117:

 

 

 

 

 

阮攸

湘潭弔三閭大夫其一

好修人去二千載
此地猶聞蘭芷香
宗國三年悲放逐
楚詞萬古擅文章
魚龍江上無殘骨
杜蒻洲邊有眾芳
極目傷心何處是
秋風落木過沅湘


-------


Nguyễn Du

 

Tương Đàm Điếu Tam Lư Đại Phu
Kỳ Nhất

Hiếu tu nhân khứ nhị thiên tải
Thử địa do văn lan chỉ hương
Tông quốc tam niên bi phóng trục
Sở từ vạn cổ thiện văn chương
Ngư long giang thượng vô tàn cốt
Đỗ nhược châu biên hữu chúng phương
Cực mục thương tâm hà xứ thị
Thu phong lạc mộc quá Nguyên Tương

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Qua Tương Đàm Viếng Tam Lư Đại Phu Kỳ 1

Hiếu Tu thuở trước sống nơi này
Hương hoa Lan Chỉ vẫn c̣n đây
Biệt xứ ba năm buồn chẳng xiết
Văn chương vạn kiếp khó ai tày
Đầy sông rồng cá xương không thấy
Đỗ Nhược bên bờ thơm cỏ may
Nhướng mắt đau ḷng đây chốn lạ
Nguyên Tương ngoảnh lại lá vàng bay
 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Qua Tương Đàm Viếng Tam Lư Đại Phu

Kỳ 1

Hiếu Tu cách mấy ngàn năm
Hoa lan, hoa chỉ hương trầm nơi đây
Ba năm xa xứ buồn thay
Văn chương ngh́n thuở ai hay thiện ḷng
T́m đâu chẳng thấy xương rồng
Bên bờ Đỗ nhược muôn trùng cỏ thơm
Mắt nh́n đâu biết sớm hôm
Lá thu rơi rụng lặng buồn Nguyên, Tương

 


 

                         
 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 118

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com