www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #119:

 

 

 

 

 

阮攸
 

湘潭弔三閭大夫其二

 

楚國冤魂葬此中

煙波一望渺何窮

直交憲令行天下

何有離騷繼國風

千古誰人憐獨醒

四方何處托孤忠

近時每好為奇服

所揹椒蘭竟不同


-------


Nguyễn Du

 

Tương Đàm Điếu Tam Lư Đại Phu
Kỳ Nhị

 

Sở quốc oan hồn táng thử trung

Yên ba nhất vọng diểu hà cùng

Trực giao hiến lệnh hành thiên hạ

Hà hữu Ly tao kế Quốc phong

Thiên cổ thuỳ nhân liên độc tỉnh

Tứ phương hà xứ thác cô trung

Cận thời mỗi hiếu vi kỳ phục

Sở bội tiêu lan cánh bất đồng
 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Qua Tương Đàm Viếng Tam Lự Đại Phu
Kỳ 2

Oan hồn nước Sở nơi đây

Mênh mông khói sóng, ngất ngây mịt mùng

Hiến lệnh ban phát khắp cùng

Ly Tao tiếp nối Quốc Phong bao giờ

Ai hay người tỉnh ngàn xưa

Tiết trung ai biết, ai chờ đợi ai

Người ham trang sức đời nay

Tiêu la Sở bội cũng thay đổi rồi
 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Qua Tương Đàm Viếng Tam Lự Đại Phu
Kỳ 2

 

Oan hồn nước Sở táng nơi này

Khói sóng mênh mông ngóng bấy rầy

Hiến lệnh đă ban ra mọi chốn

Ly Tao chẳng kể Quốc Phong hay ?

Nào ai hiểu được người luôn tỉnh

Đâu chốn ḷng trung gửi gấm đây ?

Nay thật lắm người ham mặc lạ

Tiêu lan khoác cổ chẳng như thầy

 

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 120

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com