www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #123:

 

 

 

 

 

阮攸

耒陽杜少陵墓其二

 

每讀儒冠多誤

天年一哭杜陵人

文章光燄成何用

男女呻吟不可聞

共羨詩名師百世

獨悲異域寄孤墳

扁舟江上多秋思

悵望耒陽日暮雲


-------


Nguyễn Du

 

Lỗi Dương Đỗ Thiếu Lăng Mộ Kỳ Nhị

 

Mỗi độc nho quan đa ngộ thân

Thiên niên nhất khốc Đỗ Lăng nhân

Văn chương quang diệm thành hà dụng

Nam nữ thân ngâm bất khả văn

Cộng tiển thi danh sư bách thế

Độc bi dị vực kư cô phần

Biên chu giang thượng đa thu tứ

Trướng vọng Lỗi Dương nhật mộ vân

 

--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Mộ Thiếu Lăng Ở Lỗi Dương Kỳ 2

  

Đọc 'Nho quan đa ngộ thân'

Lệ rơi thương tiếc Đỗ Lăng nhân tài

Văn chương trong sáng ai hay

Đàn con than đói đắng cay trong ḷng

Thơ ông cái thế ung dung

Thương thay nấm mộ lạnh lùng cô đơn

Thuyền con thêm nỗi ưu buồn

Mây chiều sầu thảm Lỗi Dương trông về


 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Mộ Thiếu Lăng Ở Lỗi Dương Kỳ 2

 

Nhà nho nhiều hệ lụy

Khóc người tài Đỗ Lăng

Văn thơ tràn hoa mỹ

Đàn con đói nhọc nhằn

Bậc thầy đáng cao qúy

Mộ đơn côi buồn chăng

Thuyền nhỏ thêm sầu mỵ

Lỗi Dương mây chiều giăng
 

 

 


Bài Dịch Số 3

 

Mộ Thiếu Lăng Ở Lỗi Dương Kỳ 2


 

Mỗi khi đọc Lụy Nho Quan

Khóc cho Đỗ Thiếu Lăng quân một thời

Thơ hay chẳng thể nuôi đời

Lũ con đói rách than trời khổ đau

Dù danh cái thế hàng đầu

Nấm mồ hoang lạnh bên cầu đơn côi

Trên thuyền cảm thấy lẻ loi

Lỗi Dương ngoảnh lại chiều soi mây hồng 

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 124

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com