www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #134:

 

 

 

 

 

阮攸

渡淮有感文丞將

 

山河風景尚依然

丞相孤忠萬古傳

一渡淮河非故宇

重來江左更何年

哀衷觸處鳴金石

怨血歸時化杜鵑

南北只今無異俗

夕陽無限往來船
---------
 


Nguyễn Du

 

Độ Hoài Hữu Cảm Văn Thừa Tướng

 

Sơn hà phong cảnh thượng y nhiên

Thừa tướng cô trung vạn cổ truyền

Nhất độ Hoài Hà phi cố vũ

Trùng lai Giang Tả cánh hà niên

Ai trung xúc xứ minh kim thạch

Oán huyết qui thời hóa đỗ quyên

Nam bắc chí kim vô dị tục

Tịch dương vô hạn văng lai thuyền--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

Qua Sông Hoài Nhớ Văn Thừa Tướng 


Xưa nay phong cảnh c̣n nguyên

Tấm ḷng trung hậu c̣n truyền đến nay

Nhà xưa hết tại sông Hoài

Năm nào trở lại đất này Giang Tô

Đá ghi công đức như thờ

Đỗ quyên biến kiếp lặng lờ hận sâu

Bắc Nam phong tục giống nhau

Thuyền chèo qua lại rào rào trên sông


 

 

 

 

Bài Dịch Số 2


 

Qua Sông Hoài Nhớ Văn Thừa Tướng

 

Non sông cảnh vẫn y nguyên

Cô đơn trung nghĩa c̣n truyền đời sau

Qua sông nhà cũ c̣n đâu

Trở về Giang Tả bao lâu đợi chờ ?

Bia thương trung nghĩa người xưa

Đỗ quyên, v́ hận sống nhờ kiếp chim

Bắc nam khác biệt khó t́m

Thuyền chiều đi lại im ĺm trên sông

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Qua Sông Hoài Nhớ Văn Thừa Tướng


Phong cảnh xưa c̣n nguyên

Ḷng trung hậu măi truyền

Sông Hoài đây nhà cũ

Năm nào lại Giang miền

Đá ghi công đức tụ

Hận biến kiếp đỗ quyên

Bắc Nam đều tương tự

Sông qua lại lắm thuyền

 


 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 135

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com