www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #137:

 

 

 

 

 

阮攸

裴晉公墓

 

蕩蕩秋原丘隴平

墓碑猶誌晉公名

丹心一點留今古

白骨天年隔死生

儘有猷為優將相

無妨形貌厭丹青

傷心近日昭陵樹

一帶啼鵑徹渭城---------
 


Nguyễn Du

 

Bùi Tấn Công Mộ
 

Đăng đăng thu nguyên khâu lũng b́nh

Mộ bi do chí Tấn Công danh

Đan tâm nhất điểm lưu kim cổ

Bạch cốt thiên niên cách tử sinh

Tẫn hữu du vi ưu tướng tướng

Vô phương h́nh mạo yếm đan thanh

Thương tâm cận nhật Chiêu Lăng thụ

Nhất đới đề quyên triệt Vị Thành

 

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Mộ Bùi Tấn Công


Mùa thu bát ngát cánh đồng

Mộ bia ghi rơ Tấn Công đời Đường

Ḷng son c̣n măi mùi hương

Cách chia sống chết nắm xương phơi bày

Quan văn tướng vơ đủ tài

Oai nghi h́nh tướng đâu ai tô màu

Chiêu Lăng cổ thụ ḷng đau

Vị Thành nghe tiếng quyên sầu kêu thương

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

 

Mộ Bùi Tấn Công

 

Mùa thu bát ngát cánh đồng

Mộ bia ghi nhớ Tấn Công

Ḷng son cổ kim lưu măi

Cách chia sống chết phơi xương

Vơ tướng thêm tài quan lại

H́nh tướng oai nghi tỏ tường

Cổ thụ Chiêu Lăng tương ái

Vị Thành quyên đỗ kêu thương

 

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Mộ Bùi Tấn Công


Mùa thu bát ngát cánh đồng hoang

G̣ vắng bia trên mộ cỏ vàng

Son sắt ḷng ông luôn để tiếng

Xương ngăn cơi chết với dương gian

Có thừa mưu lược quan văn vơ

Tướng mạo cần chi đẹp rơ ràng

Một dải Vị Thành quyên cất tiếng

Đau ḷng cổ thụ khắp Chiêu Lăng


 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 138

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com