www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #138:

 

 

 

 

 

阮攸

黄河

 

一氣茫茫混沌前

其來無際去無邊

天潢巨派九千里

聖主休期五十年

懷古未能忘夏禹

至今誰復羨張騫

秋中可有浮槎過

我欲乘之再上天---------
 


Nguyễn Du

 

Hoàng Hà

 

Nhất khí mang mang hỗn độn tiền

Ḱ lai vô tế khứ vô biên

Thiên Hoàng cự phái cửu thiên lí

Thánh chủ hưu ḱ ngũ thập niên

Hoài cổ vị năng vong Hạ Vũ

Chí kim thùy phục tiện Trương Khiên

Thu trung khả hữu phù tra quá

Ngă dục thừa chi tái thượng thiên

 

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Sông Hoàng Hà

 

Trước thời hỗn độn khí mênh mang

Đâu đến, về đâu chẳng biết đường

Là nhánh sông trời dài vạn dặm

Từng kỳ thánh đế trị trần gian

Chuyện xưa nhớ lại thời Hạ Vũ

Như thể Trương Kiên? Chẳng kẻ màng

Thu tới bè qua sông có sẵn

Th́ ta muốn cưỡi tới thiên đàng

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

 

Sông Hoàng Hà

 

Mênh mông hỗn độn khí trời

Từ đâu chảy đến, biết nơi đâu về

Thiên Hà chín dậm sơn khê

Năm trăm năm lại xuất đề thánh nhân

Nhớ chuyện Hạ Vũ tại trần

Trương Khiên ai muốn tướng thần Hán vương

Giữa thu có kẻ vượt sông

Ta đây cũng muốn thiên bồng bay cao

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3
 

Sông Hoàng Hà

 

Đất trời hỗn độn mênh mông

Từ đâu đi, đến nước sông Thiên hà

Sông dài chín dậm bao la

Năm trăm năm lại xuất ra thánh hiền

Nhớ chuyện Hạ Vũ binh quyền

Nào đâu ai muốn Trương Khiên thi tài

Vượt sông bè nhỏ đợi ai

Tâm ta như thể muốn bay lên trời

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 139

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com