www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 14 :        

 

 

 

  

阮攸

 留別舊契黃


卅年故友重逄日

萬里前途一蹴初

道路日來情未竟

雲山別後意何如

悵然分手重關外

佬矣全身百戰餘

他日南歸相會訪

六頭江上有樵漁

  -------

 

Nguyễn Du

 

Lưu Biệt Cựu Khế Hoàng


Táp niên cố hữu trùng phùng nhật

Vạn lư tiền đồ nhất xúc sơ

Đạo lộ nhật lai t́nh vị cánh

Vân sơn biệt hậu ư hà như

Trướng nhiên phân thủ trùng quan ngoại

Lăo hỷ toàn thân bách chiến dư

Tha nhật Nam qui tương hội phỏng

Lục Đầu giang thượng hữu tiều ngư

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài dịch số 1

 

Lưu Biệt Lăo Hữu Họ Hoàng

Ba chục năm rồi mới gặp đây

Đường xa muôn dặm một thân này

Hàn huyên tâm sự c̣n chưa đủ

Đă phải phân ly cách núi mây

Quan ngoại chia tay, buồn tạm biệt

Già dư trăm trận, thực mừng thay

Mai mốt xuôi Nam, xin cứ hỏi

Ngư tiều bến Lục gặp nhau ngay

 

--------

 

 

 

Bài dịch số 2

 

Lưu Biệt Lăo Hữu Họ Hoàng

 

Đường xa gặp gỡ bạn xưa

Ba mươi năm ấy bây giờ là đây

Hàn huyên tâm sự vơi đầy

Chưa chi đă thấy núi mây trùng trùng

Chia tay quan ngoại buồn lung

Hơn trăm trận vẫn vững cùng non sông

Xuôi nam cứ hỏi ngư ông

Suốt năm quanh quẩn bến sông Lục Đầu

 
 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 15

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com