www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #144:

 

 

 

 

 

阮攸

秦檜像其二


格天閣毀玉樓殘

猶有頑皮在此間

一世死心懷大毒

千年生鐵負奇冤

獄中已濺生前血

階下徒誅死後奸

得與忠臣同不朽

齊天奇福太無端


---------


Nguyễn Du

 

Tần Cối Tượng Kỳ Nhị

 

Cách Thiên các hủy ngọc lâu tàn

Do hữu ngoan b́ tại thử gian

Nhất thế tử tâm hoài đại độc

Thiên niên sinh thiết phụ kỳ oan

Ngục trung dĩ tiễn sinh tiền huyết

Giai hạ đồ tru tử hậu gian

Đắc dữ trung thần đồn bất hủ

Tề thiên kỳ phúc thái vô đoan

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Tượng Tần Cối Kỳ 2

 

Cách Thiên gác đổ, ngọc lầu tan

Do vẫn c̣n đây kẻ dối gian

Một kiếp tim đen gieo ác độc

Ngàn năm dạ sắt chịu kỳ oan

Sống trong tù ngục từng lưu huyết

Thềm đá xử hành cái xác gian

Được với trung thần cùng bất hủ

Th́ mi phúc phận thực vô vàn
 

 

 

 

Bài Dịch Số 2
 


Tượng Tần Cối Kỳ 2

 

Cách Thiên đổ nát hoang tàn

Vẫn c̣n bướng bỉnh tên gian ngồi lỳ

Trái tim nọc độc ngu si

Ngh́n năm cục sắt lạ kỳ ức oan

Ngục tù hiền tướng máu loang

Dưới thềm hành tội, kẻ gian chết rồi

Danh trung c̣n măi với đời

Oái oăm phúc lạ tầy trời lư đâu 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 145

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com