www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #146:

 

 

 

 


阮攸

王氏像其二

 

深圖密算勝夫君

應是晨雞第一人

不爛已生三寸舌

純綱還得萬年身

唱隨盡道應無悔

伎倆同年更可親

莫道女兒無力量

也曾撼破岳家軍---------


Nguyễn Du

 

Vương Thị Tượng Kỳ Nhị

 

Thâm đồ mật toán thắng phu quân

Ưng thị thần kê đệ nhất nhân

Bất lạn dĩ sinh tam thốn thiệt

Thuần cương hoàn đắc vạn niên thân

Xướng tùy tận đạo ưng vô hối

Kĩ lưỡng đồng niên cánh khả thân

Mạc đạo nữ nhi vô lực lượng

Dă tằng hám phá Nhạc gia quân

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Tượng Vương Thị Kỳ 2

 

Âm mưu tính kế hơn chồng

Gà mái gáy sáng ngoài đồng trong cung

Sinh ra lưỡi hiểm vô cùng

Thân như sắt cứng lạnh lùng luôn luôn

Giữ ǵn đạo nghĩa vợ chồng

Khéo tài gian xảo lách luồn lứa đôi

Đàn bà sức mạnh không thôi

Phá tan quân Nhạc để đời mỉa mai

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 


Tượng Vương Thị Kỳ 2

 

Mưu đồ thâm hiểm quả hơn chồng

Gà mái nào bằng, gáy rạng đông

Ba tấc lưỡi dài gian ngoại hạng

Tấm thân lại được tạc tượng đồng

Xướng tùy trọn đạo không hề tiếc

Gian xảo cùng chồng rất cảm thông

Chớ bảo đàn bà không sức mạnh

Nhạc quân đă phá dễ như không

  

 

 

 

Xem Bài Thơ số 147

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com