www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #149:

 

 

 

 

 

阮攸

邯鄲即事

 

一帶垂楊半暮煙

邯鄲勝跡見遺編

高原豐草呼鷹路

何處雲和挾妓筵

鴻嶺夢中荒射獵

白頭足跡遍山川

黃河南北皆秋

鄉信何由達鴈---------


Nguyễn Du

 

 

Hàm Đan Tức Sự

 

Nhất đới thuỳ dương bán mộ yên

Hàm Đan thắng tích kiến di biên

Cao nguyên phong thảo hô ưng lộ

Hà xứ Vân Hoà hiệp kỹ diên

Hồng Lĩnh mộng trung hoang xạ liệp

Bạch đầu túc tích biến sơn xuyên

Hoàng Hà nam bắc giai thu thuỷ

Hương tín hà do đạt nhạn biên

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Tức Cảnh Hàm Đan


Liễu rũ trong khói trời chiều

Hàm Đan sách cũ c̣n nhiều trang ghi

Cao nguyên băi cỏ xanh ŕ

Vân Ḥa ca kỹ c̣n ǵ nữa đâu

Hồng Lĩnh mộng thiếu sắc màu

Bạc đầu sông núi dạt dào gót chân

Hoàng Hà ngập nước bao lần

Nhạn làm sao chuyển mấy vần tin đây

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Tức Cảnh Hàm Đan


Một dảy thùy dương đọng khói chiều

Hàm Đan sách tả đẹp bao nhiêu

Cao nguyên tươi cỏ chim ưng gọi

Đâu xứ Ḥa Vân bóng nữ kiều

Hồng Lĩnh mơ săn trên núi vắng

Bạc đầu khắp chốn bước cô liêu

Hoàng Hà nam bắc thu xanh nước

Tin nhạn sao từ chốn mến yêu

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 150

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com