www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #155:

 

 

 

 

 

阮攸

郾城岳武穆班處

 

當時曾駐岳家軍

此地經今有戰塵

大將空懷邦國恥

君王已絕父兄

金牌十二有遺恨

鐵騎三千空暮蕓

血戰十年成底事

風波亭下謝金人

 


---------


Nguyễn Du
 

 

Yển Thành Nhạc Vũ Mục Ban Sư Xứ


Đương th́ tằng trú Nhạc gia quân

Thử địa kinh kim hữu chiến trần

Đại tương không hoài bang quốc sỉ

Quân vương dĩ tuyệt phụ huynh thân

Kim bài thập nhị hữu di hận

Thiết kị tam thiên không mộ vân

Huyết chiến thập niên thành để sự

Phong Ba đ́nh hạ tạ Kim nhân
 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Yển Thành, Nơi Nhạc Vũ Mục Rút Quân


Quân Nhạc tướng đóng nơi đây

Chiến tranh cát bụi xưa nay đất này

Nhục nước mang nặng đầy vai

Vua kia dứt bỏ t́nh đời cha, anh

Kim bài để nhục chiến tranh

Ba ngàn quân kỵ biến thành hận sâu

Mười năm huyết chiến c̣n đâu

Phong Ba tạ lỗi bạn bầu nước Kim

 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Yển Thành, Nơi Nhạc Vũ Mục Rút Quân

 

Yến Thành Vũ Mục rút quân

Nơi đây đă trải bao lần phân tranh

Chịu mang nhục nước vào ḿnh

Nhà vua đă dứt mối t́nh cha anh

Kim bài di hận mươi thành

Ba ngàn quân kỵ tan tành chiều mây

Mười năm huyết chiến chỉ gây

Nên Phong Đ́nh hận cho đầy ḷng Kim

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 156

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com