www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #157:

 

 

 

 

 

阮攸

管仲三歸臺

 

舊臺湮沒草離離

曾以桓公霸一時

郡縣城中空九合

莓苔石上記三歸

在朝巧與君心合

沒世終憐相業卑

值聖朝公覆

往來臺下雜華夷

 


---------


Nguyễn Du
 

 

Quản Trọng Tam Quy Đài

 

Cựu đài nhân một thảo li li

Tằng dĩ Hoàn Công bá nhất th́

Quận huyện thành trung không cửu hợp

Môi đài thạch thượng kí Tam Quy

Tại Triều xảo dữ quân tâm hợp

Một thế chung liên tướng nghiệp ti

Hỉ trị thánh triêu công phúc đảo

Văng lai đài hạ tạp Hoa, Di

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Đài Tam Quy Của Quản Trọng

 

Đài cũ cỏ mọc lấp ch́m

Giúp Tề lập nghiệp trang nghiêm một thời

Chín lần quận huyện họp dời

Đá c̣n ghi chữ lâu đời "tam quy"

Trong triều giữ đúng tôn ti

Khi chết tể tướng bị chê công thần

Thánh triều ban phước hồng ân

Hoa, di qua lại dưới chân của đài

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2


 

Đài Tam Quy Của Quản Trọng

 

Đài xưa cây cỏ mọc xanh ŕ

Đă giúp Hoàn công được trị v́

Lại chín lần thâu gồm quận huyện

Phủ rêu đá khắc chữ Tam Quy

Tại triều vua với thần tâm hợp

Tiếng tướng mà không được việc ǵ

Mừng có thánh hiền che chở măi

Qua lại dưới đài Hoa cùng Di

 

 

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 158

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com