www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #158:

 

 

 

 

 

阮攸
 

嵇康琴臺

 

琴臺古跡記

人死琴亡臺亦荒

文武七絃終寂寂

東西兩晉亦茫茫

至今不朽惟童性

此後何人到醉

嘆息廣陵絃

琵琶新譜半胡姜---------


Nguyễn Du
 

Kê Khang Cầm Đài

 

Cầm đài cổ tích kí Kê Khang

Nhân tử cầm vong đài diệc hoang

Văn vũ thất huyền chung tịch tịch

Đông tây lưỡng Tấn diệc mang mang

Chí kim bất hủ duy đồng tính

Thử hậu hà nhân đáo túy hương

Thán tức Quảng Lăng huyền tuyệt hậu

T́ bà tân phổ bán Hồ Khương

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Đài Gảy Đàn Của Kê Khang

 

Gảy đàn chốn cũ của Kê Khang

Người chết, đàn tiêu, đài bỏ hoang

Dây bảy vũ văn giờ vắng bặt

Đông tây lưỡng Tấn hết mênh mang

Đến nay tính trẻ c̣n lưu tiếng

Sau đó làng say ai lại sang

Than khúc Quảng Lăng giờ tuyệt hậu

T́ bà lại gảy bản Hồ Khương


 

 
 

Bài Dịch Số 2

 

Đài Gảy Đàn Của Kê Khang

 

Cẩm đài là của Kê Khang

Người chết, đàn mất, đài hoang lâu rồi

Bảy dây văn vũ ră rời

Đông Tấn, Tây Tấn đồng thời mất luôn

C̣n chăng cái tánh trẻ con

Làng say ai đến với non nước này

Quảng Lăng đâu nữa ngày nay

Tỳ bà đă đổi theo rày Hồ Khương

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 159

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com