www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #159:

 

 

 

 

 

阮攸

東阿山路行

 

東阿路出亂山中

萬樹松杉一逕通

澗霧自生宜隱豹

溪雲無事懶從龍

丘陵處處留前代

桑柘家家近古風

笑我白頭忙不了

嚴寒一路過山東---------


Nguyễn Du
 

Đông A Sơn Lộ Hành

 

Đông A lộ xuất loạn sơn trung

Vạn thụ tùng sam nhất kính thông

Giản vụ tự sinh nghi ẩn báo

Khê vân vô sự lại ṭng long

Khâu lăng xứ xứ lưu tiền đại

Tang chá gia gia cận cổ phong

Tiếu ngă bạch đầu mang bất liễu

Nghiêm hàn nhất lộ quá Sơn Đông

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Đi Đường Núi Qua Đông A

 

Đường Đông A ngoằng ngoèo ra khỏi núi

Hẹp lượn quanh muôn đám bụi tùng sam

Đàn báo nấp trong khe núi khói lam

Mây nhàn nhă không ham theo rồng nước

G̣ đống nơi nơi lưu dấu triều đại trước

Nhà trồng dâu theo được nếp lề xưa

Ta đầu bạc, làm nên việc hay chưa

C̣n qua Sơn Đông, dầm mưa gió lạnh

 

 

 
 

Bài Dịch Số 2

 

Đi Đường Núi Qua Đông A

 

Ngổn ngang đường núi Đông A

Con đường eo hẹp chạy qua muôn tùng

Sương che loài báo ẩn trung

Suối mây nhàn nhă như rồng bay cao

Triều xưa lưu dấu ngàn sau

Nhà nhà trồng các loại dâu cũ lề

Cười ta đầu bạc bộn bề

Sơn Đông trời lạnh làm tê tái người 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 160

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com