www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #160:

 

 

 

 

 

阮攸

楚霸王墓其一

 

拔山扛鼎奈天何

夙恨悠悠寄淺沙

霸上已成天子氣

帳中空聽美人歌

眼前片石英雄在

事後群儒口舌多

欲覓長陵一坏土

赤眉亂後遍蓬麻

 


---------


Nguyễn Du
 

Sở Bá Vương Mộ Kỳ Nhất

 

Bạt sơn giang đỉnh nại thiên hà

Túc hận du du kí thiển sa

Bá Thượng dĩ thành thiên tử khí

Trướng trung không thính mỹ nhân ca

Nhăn tiền phiến thạch anh hùng tại

Sự hậu quần nho khẩu thiệt đa

Dục mịch Trường Lăng nhất phôi thổ

Xích my loạn hậu biến bồng ma

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Mộ Sở Bá Vương Kỳ 1

 

Dời núi, nhấc vạc phù du

Ngh́n năm dưới cát hận thù chôn sâu

Mệnh trời Bá Thượng hiện màu

Bên màn người đẹp dạt dào âm thanh

Đá kia c̣n dấu hùng anh

Xôn xao cái đám nho sinh luận bàn

Trường Lăng mảnh đất hợp tan

Xích mi loạn lạc, tràn lan cỏ đầy

 

 

 
 

Bài Dịch Số 2

 

 

Mộ Sở Bá Vương Kỳ 1

 

Nhấc vạc dời non chẳng mệnh trời

Vùi sâu dưới cát hận nào vơi

Mây rồng Bá Thượng điềm thiên tử

Tiếng mỹ nhân ca dưới trướng người

Vết tích anh hùng ghi phiến đá

Quần nho hậu thế nhạo đùa chơi

Muốn t́m khu đất Trường Lăng đó

Sau loạn hồng mi bụi lấp rồi 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 161

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com