www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #161:

 

 

 

 

 

阮攸

楚霸王墓其二

 

路旁片石獨崢嶸

不是烏江是魯城

及識敗亡非戰罪

空勞智力與天爭

古今無那英雄淚

風雨猶聞叱吒聲

寂寂二時無埽祭

春來虞草自叢生

 


---------


Nguyễn Du


 

Sở Bá Vương Mộ Kỳ Nhị

 

Lộ bàng phiến thạch độc tranh vanh

Bất thị Ô Giang thị Lỗ Thành

Cập thức bại vong phi chiến tội

Không lao trí lực dữ thiên tranh

Cổ kim vô nả anh hùng lệ

Phong vũ do văn sất trá thanh

Tịch tịch nhị th́ vô tảo tế

Xuân lai Ngu thảo tự tùng sanh

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Mộ Sở Bá Vương Kỳ 2

 

Bên đường phiến đá đứng chênh vênh

Chẳng phải Ô Giang đúng Lỗ Thành

Không phải đánh thua là có tội

Uổng dành thiên hạ măi đua tranh

Anh hùng kim cổ từng rơi lệ

Mưa gió c̣n nghe tiếng thất thanh

Vắng lặng không ai người cúng tế

Xuân về Ngu cỏ mọc tươi xanh

 

 
 

Bài Dịch Số 2

 

Mộ Sở Bá Vương Kỳ 2

 

Bia trơ đứng lạnh một ḿnh

Ô giang c̣n đó, Lỗ thành là đây

Được thua nào phải không tài

Trí nhân so với mệnh trời uổng công

Xưa nay nước mắt anh hùng

Gió mưa vẳng tiếng năo nùng thương ai

Chẳng ai cúng tế u hoài

Cỏ Mỹ nhân mọc tràn đầy thê lương

  

 

 

 

Xem Bài Thơ số 162

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com