www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #162:

 

 

 

 


阮攸

柳下惠墓

吳店橋通泗水波

士師名蹟未消磨

事人直道寧三黜

作聖全功在一和

相對尼山長有魯

可憐盜跖已無家

碑殘字沒埋荒草

天古聞風一下車

 


---------


Nguyễn Du


 

Liễu Hạ Huệ Mộ

 

Ngô Điếm kiều thông Tứ thủy ba

Sĩ Sư danh tích vị tiêu ma

Sự nhân trực đạo ninh tam truất

Tác thánh toàn công tại nhất ḥa

Tương đối Ni Sơn trường hữu Lỗ

Khả liên Đạo Chích dĩ vô gia

Bi tàn tự một mai hoang thảo

Thiên cổ văn phong nhất há xa

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Mộ Liễu Hạ Huệ

 

Nước sông Tứ chảy dưới cầu

Tiếng tăm bậc sĩ ngh́n thu vẫn c̣n

Ba lần mất chức đạo tṛn

Đạo hoà công thánh. ḷng son vững vàng

Ni Sơn, nước Lỗ hiên ngang

Thương cho Đạo Chích lang thang không nhà

Bia tàn cỏ dại ra ma

Ngh́n năm c̣n tiếng, xuống xe thâm trầm


 

 
 

Bài Dịch Số 2

 

Mộ Liễu Hạ Huệ
 

Dưới cầu sông Tứ nước trôi

Tiếng tăm bậc sĩ người đời ngợi ca

Trở nên bậc thánh do ḥa

Ba lần mất chức đều là trực ngôn

Ni Sơn đối mặt, Lỗ c̣n

Thương cho Đạo Chích làm con không nhà

Bia tàn chữ mất cỏ pha

Ngh́n năm c̣n tiếng tôi đà xuống xe

  

 

 

 

Xem Bài Thơ số 163

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com