www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #167:

 

 

 

 


 

阮攸

亞父墓

 

眼看霸上五雲浮

汲汲方圖一擊謀

但得此心無負楚

不知天命已歸劉

伯圖泯滅千年後

古墓荒涼三尺秋

多少一心忠所事

每為天下笑其愚---------


Nguyễn Du

 

Á Phụ Mộ


Nhăn khan Bá Thượng ngũ vân phù

Cấp cấp phương đồ nhất kích mưu

Đăn đắc thử tâm vô phụ Sở

Bất tri thiên mệnh dĩ quy Lưu

Bá đồ mẫn diệt thiên niên hậu

Cổ mộ hoang lương tam xích thu

Đa thiểu nhất tâm trung sở sự

Mỗi vi thiên hạ tiếu kỳ ngu

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Mộ Á Phụ

 

Đất Bá Thượng hiện mây năm sắc

Lại c̣n mưu chước đánh kẻ thù

V́ ḷng c̣n trung thành nước Sở

Chẳng biết mệnh trời định họ Lưu

Bá nghiệp ngh́n năm sau tan nát

Ngôi mộ lạnh lùng trong khí thu

Bao kẻ ḷng trung người phụng sự

Làm cho thiên hạ mắng là ngu

 

 
 

Bài Dịch Số 2

 

Mộ Á Phụ
 

Thấy mây Bá Thượng nổi năm màu

Sao vẫn bày mưu vội đánh nhau

Có phải v́ ḷng trung với Sở

Xá ǵ thiên định họ Lưu đâu

Tan tành nghiệp bá ngh́n năm cũ

Thu tới hoang vu cổ mộ sầu

Bao kẻ một ḷng trung phụng sự

Tiếng ngu cười diễu đến đời sau

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 168

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com