www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 17 :        

 

 

 

  

王維 

雜詩


君自故鄉來

應知故鄉事

來日綺窗前

寒梅著花未

  -------


Vương Duy

 

Tạp Thi


Quân tự cố hương lai

Ưng tri cố hương sự

Lai nhật ỷ song tiền

Hàn mai trước hoa vị

 

 

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

Bài Dịch Số 1 

Tạp Thi 

Lại đây từ cố hương xa

Hẳn huynh biết chuyện quê nhà ra sao

Ngày đi, bên cửa lụa đào

Hàn mai có nở cánh nào hay chưa

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2 

Thơ Linh Tinh

 

Từ cố hương, huynh lại

Hẳn rành chuyện quê xưa

Ngày đi, bên song lụa

Hàn mai đă nở chưa

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 18

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com