www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #170:

 

 

  

阮攸

黃州竹

 

合圍巨竹遍郊衢
曾有前人建此樓
舊址何時成白地
遺文從古記
後人徒有千年感
當日曾無隔
惟有長江巧收拾
一成一毀盡東流


---------


Nguyễn Du

 

Hoàng Châu Trúc Lâu

Hợp vi cự trúc biến giao cù
 Tằng hữu tiền nhân kiến thử lâu
 Cựu chỉ hà th́ thành bạch địa
 Di văn ṭng cổ kư Hoàng Châu
 Hậu nhân đồ hữu thiên niên cảm
 Đương nhật tằng vô cách tuế mưu
 Duy hữu Trường giang xảo thu thập
 Nhất thành nhất huư tẫn đông lưu

 

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Lầu Trúc Ở Hoàng Châu
 

Chung quanh trúc lớn mọc đầy
Người xưa xây cất lầu này bấy lâu
Nền cũ đả đổi còn đâu
Cổ văn diễn tả Hoàng Châu vẫn còn
Nghìn năm nay cũng cảm thông
Nghĩ suy cho lắm cũng không minh tường
Trường Giang thu nhập rộn ràng
Nhất thành nhất huỷ phương đông xuôi hoài

 

 


 

Bài Dịch Số 2

 

Lầu Trúc Ở Hoàng Châu

 

Khắp nơi trúc lớn mọc lan đầy
Lầu đó người xưa đă dựng xây
Nền cũ, dấu hoang tàn đổ nát
Vẫn c̣n sách viết kể lầu này
Người sau cảm việc ngàn năm trước
Ngày đó đâu lường đến chuyện nay
Chỉ có Trường Giang là khéo xếp
Về đông, đắp, lở, chảy ngày ngày

 

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 171

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com