www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #171:

 

 

  

阮攸

廣濟記勝

 

江南湖北地相鄰

日日繁華不記春

玉笛樓頭天上曲

垂楊門外畫中人

漆盆浴店傾肥皁

玉手胡姬膾細

欲典鷫鷞謀一醉

奈何頭已白如銀---------


Nguyễn Du

 

Quảng Tế Kư Thắng

 

Giang Nam, Hồ Bắc địa tương lân

Nhật nhật phồn hoa bất kư xuân

Ngọc địch lâu đầu thiên thượng khúc

Thuỳ dương môn ngoại hoạ trung nhân

Tất bồn dục điếm khuynh phi tạo

Ngọc thủ Hồ cơ khoái tế lân

Dục điển túc sương mưu nhất tuư

Nại hà đầu dĩ bạch như ngân

 

 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Ghi Cảnh Đẹp Đất Quảng Tế

 

Giang Nam, Hồ Bắc giáp ranh

Ngày ngày nhộn nhịp trong lành áng xuân

Lầu cao tiếng sáo vang ngân

Liễu tha thướt rủ ngoài sân tuyệt vời

Hương thơm ngào ngạt chơi vơi

Gái Hồ tay ngọc khéo dồi gỏi ngon

Áo cừu muốn đổi ruợu con

Đầu tóc đă bạc rồi, c̣n chi đâu


 

 


 

Bài Dịch Số 2

 

Ghi Cảnh Đẹp Đất Quảng Tế

 

Hồ Bắc Giang Nam đất giáp ranh

Ngày ngày nhộn nhịp sắc xuân xanh

Trên lầu sáo ngọc vang trời nhạc

Ngoài cổng thùy dương đẹp tựa tranh

Ngào ngạt hương thơm bồn nuớc tắm

Gái Hồ khoéo gói gỏi ngon lành

Áo cừu muốn bán đi mua ruợu

Ngại tóc trên đầu đă trắng tinh

 

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 172

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com