www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #173:

 

 

  

阮攸

徐州夜


行路避干戈

嚴寒渡夜河

月來南國大

山入北徐多

城外列兵甲

城中聞絃歌

枯楊三百樹

樹樹有啼鴉


-------

 

Nguyễn Du

 

Từ Châu Dạ


Hành lộ tị can qua

Nghiêm hàn độ dạ hà

Nguyệt lai nam quốc đại

Son nhập bắc Từ đa

Thành ngoại liệt binh giáp

Thành trung văn huyền ca

Khô dương tam bách thụ

Thụ thụ hữu đề nha


 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Đêm ở Từ Châu

 

Đường đi tránh giặc giă

Đêm đông lạnh qua sông

Nước Nam trăng sáng tỏa

Từ Châu núi chập chùng

Ngoài thành đầy binh mă

Đàn ca rộn thành trong

Ba trăm cây khô lá

Quạ kêu tiế́ng lạnh lùng


 

 


 

Bài Dịch Số 2

 

Đêm ở Từ Châu

 

Đi đường tránh giặc giă

Đêm đông lạnh qua sông

Trăng to từ Nam quốc

Núi Từ Châu chập chùng

Ngoài thành đầy binh giáp

Trong vẳng tiếng tơ đồng

Ba trăm cây dương héo

Quạ đậu réo thinh không

 

 

 


 

Bài Dịch Số 3

 

Đêm ở Từ Châu

 

Đuờng đánh nhau nên tránh

Qua sông đêm đông lạnh

Nuớc nam sáng trăng thâu

Núi bao phủ Từ châu

Ngoài thành đầy binh mă

Trong đàn ca rộn ră

Khô ba trăm cây dương

Quạ đậu réo thê lương

 


 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 174

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com