www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #175:

 

 

  

阮攸

桃花驛道中其一
 

潛山入百里

西接楚山雲

古石瘦如鬼

新松長比人

萬畦宜菽麥

十日隔風塵

白連河北山

山中如不聞


-------

 

Nguyễn Du

 

Đào Hoa Dịch Đạo Trung Kỳ Nhất

 

Tiềm Son bát bách lư

Tây tiếp Sở son vân

Cổ thạch sấu nhu quỷ

Tân tùng truờng tỷ nhân

Vạn huề nghi thục mạch

Thập nhật cách phong trần

Bạch Liên Hà Bắc son

Son trung nhu bất văn


 

 


Dịch giả : Thanh Phong

 

 

 

Bài Dịch Số 1
 

Trên Đuờng Đến Trạm Đao Hoa Kỳ 1

 

Đao Hoa xa cách Tiềm Son

Phía Tây liền tiếp Sở non một gềnh

Đá xua dáng dấp quỉ linh

Thông non mon mởn ngang h́nh nguời đi

Ruộng nuong dâu lúa xanh ŕ

Muời ngày xa gió bụi ghi trong ḷng

Bạch Liên Hà Bắc mênh mông

Trong núi vắng lặng nhu không thấy ǵ


 

 


 

Bài Dịch Số 2

 

Trên Đuờng Đến Trạm Đao Hoa Kỳ 1

Tám trăm dặm Tiềm Son

Tây, núi sở mây vờn

Đá cổ gầy nhu quỷ

Cao bằng nguời, thông non

Vạn ruộng dâu lúa tốt

Muời ngày gió bụi luôn

Qua Bạch Liên Hà Bắc

Trong núi đâu lặng hon


 

 

 

 

 

Đón Xem Bài Thơ số 176

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com