www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 T
HANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #177:

 

 

  

阮攸 

西河驛青石橋西岸

依然小里閭

道傍人語雜

屋後竹陰疏

禾本供晨燒

春聯待歲除

相逢無別話

一笑意何如


-------

 

 

Nguyễn Du

 

Tây Hà Dịch

 

Thanh thạch kiều tây ngạn

Y nhiên tiểu lí lu

Đạo bàng nhân ngữ tạp

Ốc hậu trúc âm so

Ḥa bản cung thần thiếu

Xuân liên đai tuế trừ

Tuong phùng vô biệt thoại

Nhất tiếu ư hà nhu

 

 

 

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

 

Bài Dịch Số 1

 

Trạm Tây Hà

 

Cầu đá xanh phía Tây

Xóm nhỏ vẫn c̣n đây

Tiếng nguời nghe tạp nhạp

Trúc thua bóng duờng mây

Rạ dành đốt lửa sớm

Năm mới câu đối thay

Gặp nhau không cần nói

Mỉm cuời đủ ư hay

 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Trạm Tây Hà

 

Phía Tây cầu đá xanh

Vẫn c̣n xóm nhà tranh

Nguời nói chuyện rộn rịp

Bóng trúc duới nắng hanh

Củi rạ dùng đốt lửa

Câu đối tết trên mành

Nói ǵ khi gặp gỡ

Chỉ mỉm cuời lặng thinh


 

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 178

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com