www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 19 :        

 

 

 

  

張祜

 題金陵渡


金陵津渡小山樓

一宿行人自可愁

潮落夜江斜月裡

兩三星火是瓜州

 

  -------

 

Trương Hỗ

 Đề Kim Lăng Độ

Kim Lăng tân độ tiểu sơn lâu

Nhất túc hành nhân tự khả sầu

Triều lạc dạ giang tà nguyệt lư

Lưỡng tam tinh hỏa thị Qua Châu

 

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1 

Thơ Đề Trên Bến Kim Lăng 

Kim lăng quán lưng đồi trên bến nước

Trải đêm buồn ta dừng bước tha hương

Sóng lung linh làn trăng bạc mờ sương

Sao lấp lánh cảnh Qua Châu ngày trước

 

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 2 

Bến Nước Đề Thơ 

Kim Lăng, quán nhỏ lưng đồi

Canh khuya khắc khoải, ngậm ngùi cố hương

Trăng tà, bến nước in gương

Đèn sao lấp lánh, cảnh dường Châu Qua

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 20

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com