www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 25 :        

 

 

 

  

王维

 

相思

 

红豆生南国

春来发几支

愿君多采撷

此物最相思


-------

 

Vương Duy

 

Tương Tư 
 

Hồng đậu sinh nam quốc

Xuân lai phát kỉ chi

Nguyện quân đa thái hiệt

Thử vật tối tương tư

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Tương Tư
 

Nước Nam đậu đỏ sinh nhiều

Xuân về cây lại mỹ miều sinh bông

Chàng ơi chàng hái cho không

Bẻ hoa xin nhớ đến ḷng tương tư 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

Tương Tư
 

Sinh ra đậu đỏ nước nam

Xuân về lại nảy xanh lam mấy chồi

Hái đi cho hết chàng ơi

Đem về hăy nhớ lấy người tương tư

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 26

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com