www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 28 :        

 

 

 

  
 

阮攸

 道意

 

明月照古井

井水無波濤

不被人牽扯

此心終不搖

縱被人牽扯

一搖還復止

湛湛一片心

明月古井水

-------
 

Nguyễn Du
 

Đạo Ư 

Minh nguyệt chiếu cổ tỉnh

Tỉnh thuỷ vô ba đào

Bất bị nhân khiên xả

Thử tâm chung bất dao

Túng bị nhân khiên xă

Nhất dao hoàn phục chỉ

Trạm trạm nhất phiến tâm

Minh nguyệt cổ tỉnh thuỷ

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Ư Đạo 
 

Giếng xưa nước lặng hằng im sóng

Phản chiếu trăng thanh sáng góc trời

Như tận đáy ḷng tôi bất động

Hiện rơ nhân gian cả cuộc đời

Dù ai khuấy động làm nên sóng

Một lúc lại về tĩnh lặng thôi

Tâm hồn trong sáng không h́nh bóng

Như ánh trăng vàng lặng lẽ soi

 
 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Ư Đạo
 

Sáng trăng chiếu xuống giếng xưa

Giếng không nổi sóng lại ngừa khuấy lên

Ḷng không xao-động, vững bền

Có dao một thoáng cũng liền lặng ngay

Phiến băng-tâm vặc vặc này

Như trăng sáng chiếu đêm chày giếng xưa

 

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3 

 

Ư Đạo
 

Giếng xưa tràn ngập ánh trăng
Nước không dậy sóng, mặt bằng phẳng nguyên
Nếu người không khuấy động lên
Th́ ḷng này vẫn lặng yên suốt đời
Dù cho bị quậy rối bời
Đảo chao một lúc lại rồi lắng ngay
Tấm ḷng vằng vặc trong này
Như trăng soi mặt nước đầy giếng xưa

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 29

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com