www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Thi Tập 29 :        

 

 

 

  
 

阮攸

 臥病其一

 

多病多愁氣不舒

十旬困臥桂江居

癘神入室吞人魄

饑鼠緣床喫我書

未有文章生孽障

不容塵垢雜清虛

三蘭窗下吟聲絕

點點精神遊太初

 

-------
 

Nguyễn Du
 

Ngọa Bệnh Kỳ 1

 

Đa bệnh đa sầu khí bất thư

Thập tuần khốn ngọa Quế giang cư

Lệ thần nhập thất thôn nhân phách

Cơ thử duyên sàng khiết ngă thư

Vị hữu văn chương sinh nghiệt chướng

Bất dung trần cấu tạp thanh hư

Tam lan song hạ ngâm thanh tuyệt

Điểm điểm tinh thần du thái sơ

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

 

Tố Như Bệnh

 

Bệnh nặng âu sầu dạ ngẩn ngơ

Quế giang nằm liệt đến bao giờ

Trên giường sách để bấy chuột gậm      

Lung linh hồn phách qủy thần chờ

Văn thơ nào có sinh nghiệp chướng

Tâm trí sạch trong chẳng bụi nhơ

Tiếng ngâm đă bặt ngoài song cửa

Ai biết lần về cơi Thái sơ

 
 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 


Nằm Bệnh Bài 1

 

Lắm bệnh nhiều sầu, mắt tráo trân

Quế-giang liệt chiếu đă mươi tuần

Ôn-thần chiếu cố soi ṃn phách

Chuột đói bên giường nhấm sách thân

Chưa thấy văn-chương sinh nghiệt-chướng

Chẳng dung bụi bặm vẩn đan-tâm

Song lan vắng tiếng ai ngâm vịnh

Tinh-thần đă ghé cơi thanh-vân

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3 

 

Nằm Bệnh Kỳ 1

 

Bệnh lắm ḷng buồn măi chẳng thôi
Liệt giường lâu tại Quế Giang rồi
Ôn thần muốn tới nhà mượn vía

Lũ chuột lừa tha sách gặm chơi

Văn chương đâu thể sinh nghiệp chướng

Trong trắng sao cam lấm bụi đời

Bên cửa hàng lan, thơ chẳng vịnh

Dần dần hồn vía lịm chơi vơi

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Thi Tập 30

 

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com