www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #31 :        

 

 

 

  

阮攸

 寄友 (II)

 

鴻山山月一輪明

千里長安此夜情

太璞不全眞面目

一州何事小功名

有生不帶公侯骨

無死終尋豕鹿盟

羨殺北窗高臥者

平居無事到虛靈

 

-------
 

Nguyễn Du
 

Kư hữu (II) 
 

Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh

Thiên lư Trường An thử dạ t́nh

Thái phác bất toàn chân diện mục

Nhất châu hà sự tiểu công danh.

Hữu sinh bất đái công hầu cốt

Vô tử chung tầm thỉ lộc minh

Tiễn sát bắc song cao ngoạ giả

B́nh cư vô sự đáo hư linh


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Gửi Bạn (II) 

Hồng-Sơn trăng sáng một vầng

Trường-An ngàn dặm tâm-t́nh đêm thanh

Ngọc giờ phai sắc trong xanh

Vinh chi một chút công danh địa-đầu

Sanh ra không số công-hầu

Hươu nai rồi lại bạn bầu như xưa

Mong nằm bên cửa ngủ trưa

Như ai chẳng bận dây dưa chuyện đời 

 

Bài Dịch Số 2 
 

Gửi Bạn (II)
 

Hồng Sơn nay chắc có trăng thanh

Đêm miệt Trường An vướng chút t́nh

Ngọc đă không c̣n trong mặt nữa

Vùng xa chẳng đáng chút công danh

Công hầu, mệnh số không ghi có

Sau kết hươu nai bạn núi xanh

Những muốn nằm khàn bên cửa bắc

B́nh an vô sự sống riêng ḿnh

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Xem Bài Thơ số 32

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com