www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #33 :        

 

 

 

  

阮攸

 寧公城
 

獨上高山眼界新

英雄往事掛江津

一城上下盡喬木

十里威風見古人

此地北南歸一軸

當時井燥駐三軍

十年未泄男兒恨

彈劍長歌對白雲

 

-------
 


Nguyễn Du
 

Ninh Công Thành 

Độc thướng cao sơn nhăn giới tân

Anh hùng văng sự quải giang tân

Nhất thành thượng hạ tận kiều mộc

Thập lư uy phong kiến cổ nhân

Thử địa bắc nam quy nhất trục

Đương th́ tỉnh táo trú tam quân

Thập niên vị tiết nam nhi hận

Đàn kiếm trường ca đối bạch vân

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Thành Ông Ninh 

Lên đỉnh núi cao nh́n muôn dậm

Anh hùng như bức họa bên sông

Trên dưới thành, cây cao thăm thẳm

Người xưa chí khí thật oai hùng

Nam, Bắc nơi đây c̣n ghi đậm

Dấu tích can qua cuộc chiến trường

Nam nhi hận tủi c̣n lăm lẳm

Vỗ kiếm cùng mây hát nhạc ḷng

 

 


 

 

Bài Dịch Số 2 
 

Thành Ông Ninh
 

Lên đỉnh non cao, phóng mắt trông

Anh hùng cảnh cũ, vẫn bên sông

Một thành trên dưới, cây cao phủ

Mươi dặm oai phong, giống Lạc-Hồng

Nam Bắc chốn này, quy một chúa

Đất khô ngày ấy, đóng ba quân

Mười năm, chưa hả thân trai hận

Đàn Kiếm, nghêu ngao với áng hồng

 

Bài Dịch Số 3 
 

Thành Ông Ninh
 

Lên núi một ḿnh tầm cao cảnh khác

Bến sông như họa truyện các anh hùng

Thành, cây cao trên dưới mọc khắp vùng

Mười dặm, tiền nhân oai phong c̣n đó

Trục lộ bắc nam bao năm kim cổ

Xưa làm đồn, bếp giếng nọ nuôi quân

Mười năm rồi ôm mối hận nam nhân

Đành vỗ kiếm hát dưới vầng mây trắng

 

                         

 

 

 

 

 Bài Thơ số 34

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com