www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #36 :        

 

 

 

  

阮攸

 題二青洞

 

盤古初分不記年

山中生窟窟生泉

萬般水石擅大巧

一粒乾坤開小天

滿境皆空何有相

此心常定不離禪

大師無意亦無盡

俯嘆城中多變遷


-------

 


Nguyễn Du
 

Đề Nhị Thanh Động 

Bàn Cổ sơ phân bất kư niên

Sơn trung sinh quật, quật sinh tuyền

Vạn ban thuỷ thạch thiện đại xảo

Nhất lạp càn khôn khai tiểu thiên

Măn cảnh giai không hà hữu tướng

Thử tâm thường định bất ly thiền

Đại sư vô ư diệc vô tận

Phủ thán thành trung đa biến thiên

 

--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Đề Động Nhị Thanh
 

Thời ông Bàn Cổ quá xa xôi

Nước tuôn lưng núi dạt dào trôi

Suối, đá dàn hàng sao khéo thế

Càn khôn đẹp đến thế th́ thôi

Vạn cảnh giai không nào thấy tướng?

Tâm này thiền-định chẳng xa dời

Đại-sư không ư và vô-tận

Lặng ngắm thành xiêu luống ngậm ngùi

 


 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Thơ Đề Động Nhị Thanh

 

Từ xưa rày đă bao năm

Hang xuyên qua núi, suối nằm trong hang

Khéo thay suối đá sắp hàng

Càn khôn lại mở khoảng vàng lộ thiên

Ḷng không dời khỏi đạo thiền

Làm chi có tướng khắp miền đều không

Đại sư chẳng ư, khôn cùng

Buồn trông cảnh vật đều chung vô thường 

 

                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 37

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com