www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #44 :        

 

 


 

阮攸

 自嘆其一

 

生未成名身已衰

蕭蕭白髮暮風吹

性成鶴脛何容斷

命等鴻毛不自知

天地與人屯骨相

春秋還汝老鬚眉

斷蓬一片西風急

畢竟飄零何處歸


-------


Nguyễn Du

 

Tự Thán Kỳ Nhất

Sinh vị thành danh nhân dĩ suy

Tiêu tiêu bạch phát mộ phong xuy

Tính thành hạc hĩnh hà dung đoạn

Mệnh đẳng hồng mao bất tự tri

Thiên địa dữ nhân truân cốt tướng

Xuân thu hoàn nhữ lăo tu mi

Đoạn bồng nhất phiến tây phong cấp

Tất cánh phiêu linh hà xứ quy


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Than Thân Kỳ 1
 

Danh chưa lập khí đă xiêu

Điểm sương mái tóc gió chiều lao đao

Hạc kia, nỡ chặt chân sao?

Mệnh này nhẹ bỗng, ta nào có hay

Trời cho bạc tóc râu mày

Xuân qua, thu lại mỗi ngày nhiều thêm    

Thân như cỏ trước gió đêm

Rồi ra không biết lênh đênh chốn nào

 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Than Thân Kỳ 1
 

Đâu danh vọng, nay đà suy yếu

Tóc bạc rồi trước gió heo may

Tánh vẫn thế như chân hạc điểu

Mệnh lông hồng nào có đâu hay

Râu tóc bạc cơ sinh huyền diệu

Xuân thu qua thân bóng lung lay    

Gió tây thổi cỏ ṿng như liễu

Giạt về đâu hỡi kiếp râu mày

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Than Thân Kỳ 1
 

Thân tàn vẫn chửa thành danh

Bạc đầu, mái tóc phong phanh gió chiều

Tính thành chân hạc, chẳng xiêu

Lại không biết mệnh như diều căng dây

Trời cho bạc tóc râu mày

Xuân thu đắp đổi mỗi ngày rậm thêm

Khác chi ngọn cỏ thân mềm

Gió tây tróc gốc, biết đem chốn nào

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 45

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com