www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #46 :        

 

 


 

阮攸

雜吟

 

踏遍天涯又海涯

乾坤隨在即為家

平生不起蒼蠅念

今古誰同白蟻窩

寥落壯心虛短劍

蕭條旅悶對時歌

閉門不識春深淺

但見棠藜落盡花


-------


Nguyễn Du

 

Tạp Ngâm
 

Đạp biến thiên nha hựu hải nha

Càn khôn tuỳ tại tức vi gia

B́nh sinh bất khởi thương dăng niệm

Kim cổ thuỳ đồng bạch nghĩ oa

Liêu lạc tráng tâm hư đoản kiếm

Tiêu điều lữ muộn đối th́ ca

Bế môn bất thức xuân thâm thiển

Đăn kiến đường lê lạc tận hoa--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Tạp Ngâm

 

Chân trời góc biển bao la

Khắp non nước rộng là nhà mọi nơi

Kiếp người đâu phải kiếp ruồi

Xưa nay ai sống cùng loài bọ dơ

Kiếm cùn trong cảnh bơ vơ

Nỗi buồn lữ thứ sững sờ lời ca

Xuân nào ai biết xuân qua

Đường lê rụng hết cả hoa lá rồi

 

 

 

Bài Dịch Số 2 

 

Tạp Ngâm
 

Chân trời góc biển chân đi

B́nh sinh ư nghĩ sá chi ruồi lằng

Ai thèm chung tổ mối nhăng

Tráng tâm tịch mịch, bất bằng kiếm đeo

Đến đâu nhà cũng na theo

Nỗi buồn lữ-thứ, tiêu-điều xướng ca

Cửa gài, xuân muộn chưa ta?

Đường-lê đă rụng hết hoa mất rồi!

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Tạp Ngâm

 

Khắp nơi, góc bể, chân trời

Đến đầu cũng nhận làm nơi quê nhà

Nhặng ruồi chẳng lọt mắt ta

Có ai coi lũ mối là tri âm

Phụ thanh kiếm kẻ hùng tâm

Buồn nghe câu hát âm thầm bước đi

Cửa cài, xuân chẳng màng chi

Hoa lê rụng hết từ khi nào rồi

 

 

Bài Dịch Số 4

 

Tạp Ngâm
 

Lê bước khắp chân trời góc biển
Đến nơi đâu cũng kể là nhà
Loài ruồi nhặng quay quần ẩn hiện
Đám bọ hôi xúm xít gần xa
Thanh đoản kiếm thế đâu quyền biến
Lữ khách buồn với những thời ca
Xuân nào đến cửa pḥng đóng kín
Cây đường lê đă rụng hết hoa

 


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 47 kỳ tới

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com