www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #52:        

 

 


 

 

阮攸

 留別阮大郎

 

西風蕭颯拂高林

傾盡離杯話夜深

亂世男兒羞對劍

他鄉朋友重分襟

高山流水無人識

海角天涯何處尋

留取江南一片月

夜來常照兩人心


-------


Nguyễn Du
 

Lưu biệt Nguyễn Đại Lang
 

Tây phong tiêu táp phất cao lâm

Khuynh tận ly bôi ngoại dạ thâm

Loạn thế nam nhi tu đối kiếm

Tha hương bằng hữu trọng phân khâm

"Cao sơn lưu thuỷ" vô nhân thức

Hải giác thiên nhai hà xứ tầm

Lưu thủ giang nam nhất phiến nguyệt

Dạ lai thường chiếu lưỡng nhâm tâm

 


--------

 

Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1
 

Lưu biệt Nguyễn Đại Lang
 

Rừng rậm gió tây hiu hắt thổi

Chia ly cạn chén nếp than nồng

Thân trai thẹn kiếm đành trôi nổi

Đất khách chia tay khéo mủi ḷng

Khúc đàn lưu thủy ai tương hội

Rồi biết phương nào để ngóng trông    

Mảnh trăng c̣n măi trong đêm tối

Soi chiếu hai ta tận đáy ḷng

 

 

 

Bài Dịch Số 2 
 

 

Lưu biệt Nguyễn Đại Lang

 

Lộng gió rừng lao xao

Vào khuya cạn chén nào

Loạn ly nh́n kiếm thẹn

Chia tay buồn thế sao

Khúc nhạc này ai hiểu

Rồi t́m bạn nơi nao

Đôi ḷng miền Giang Hạ

Vầng trăng soi tỏ vào

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Lưu biệt Nguyễn Đại Lang

 

Gió tây hiu hắt qua rừng

Biệt ly cạn chén rượu nồng cùng nhau

Phận trai nh́n kiếm hận đau

Chia tay đất khách thấy sao năo nùng    

Khúc đàn lưu thủy mông lung

Ai nghe, ai hiểu mịt mùng chân mây

Bên sông trăng sáng c̣n đây

Chiếu soi chung tấm ḷng này hai ta


                         

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 53

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com