www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #72:

 

 

 


 

 

阮攸 

偶書公館壁

 

朝餐一盂飯

暮浴一盆水

閉門謝知交

開窗見荊杞

窗外荊杞蔓且長

美人悠悠隔高牆

杜宇一聲春去矣

魂兮歸來悲故鄉

 

-------

 

Nguyễn Du

 

Ngẫu Thư Công Quán Bích
 

Triêu xan nhất vu phạn

Mộ dục nhất bồn thuỷ

Bế môn tạ tri giao

Khai song kiến kinh kỷ

Song ngoại kinh kỷ mạn thả trường

Mĩ nhân du du cách cao tường

Đỗ vũ nhất thanh xuân khứ hĩ

Hồn hề quy lai bi cố hương--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1

 

T́nh Cờ Đề Vách Công Quán  

Một bát cơm ăn sáng
Một thùng nước tắm chiều
Đóng cửa từ tạ bạn
Ngoài song gai góc nhiều
Bên hiên kinh kỷ tràn lan
Mỹ nhân xa cách một hàng tường cao
Cuốc kêu xuân mất lúc nào
Hồn ơi trở lại ! Thương sao ! Quê ḿnh 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

T́nh Cờ Đề Vách Công Quán
 

Sớm ăn một bát cơm vơi
Chiều về bồn nước dội chơi ào ào
Người quen, khép cửa không chào
Bên song kỷ mọc lúc nào không hay
Cây kinh cũng đă tràn đầy
Mỹ-nhân ṿi vọi tường này vách kia
Cuốc kêu xuân biến đâu kià?
Hồn ơi! Cho gửi thương về cố-hương                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 73

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com