www.ninh-hoa.com 

Trở về d_bb  ĐHKH

 

THANH PHONG

THI TẬP

Ks Vũ Tiến Phái, Ph D

 

 

Trở về Trang Thi Tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Main Menu

 
 

 


THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

 

 

 

Bài T #85:

 

 

  

阮攸

諒城道中


 

群峰湧浪石鳴濤

蛟有幽宮鵑有巢

泉水合流江水闊

子山不及母山高

團城雲右夕相侯

鴻嶺親朋日漸遙

怪得柔情輕割斷

筐中攜有筆如刀


-------
 

Nguyễn Du

 

Lạng Thành Đạo Trung

 

Quần phong dũng lăng thạch minh đào

Giao hữu u cung, quyên hữu sào

Tuyền thuỷ hợp lưu giang thuỷ khoát

Tử sơn bất cập mẫu sơn cao

Đoàn thành vân thạch tịch tương hậu

Hồng lĩnh thân bằng nhật tiệm dao

Quái đắc nhu t́nh khinh cát đoạn

Khuông trung huề hữu bút như đao


--------


Dịch giả : Thanh Phong

 

Bài Dịch Số 1


Trên Đường Đi Lạng Thành

 

Núi đá cao ào ào gió thổi

Đỗ quyên kết tổ, giao làm hang

Suối sâu tụ lại thành sông nội

Cao cao thấp thấp núi xây hàng

Mây đá Đoàn Thành như ngóng đợi

Cố nhân Hồng Lĩnh biết ai màng

Nỗi nhớ niềm thương c̣n vẳng lại

Thay đao lấy bút vạch không gian
 


 

 

 

Bài Dịch Số 2

 

Trên Đường Đi Lạng Thành

 

Gió qua núi tựa sóng lao xao

Rồng rắn chim muông tổ thấp cao

Suối nhỏ hợp lưu thành nước lớn

Núi con cạnh mẹ thấp làm sao

Đoàn Thành mây đá chiều đang đợi

Hồng Lĩnh bạn bè xa biết bao

Quái lạ! Nhớ nhung sao dễ dứt

Chắc dùng ngọn bút thế thương đao

 

 

 

 

Bài Dịch Số 3

 

Trên Đường Đi Lạng Thành

 

Núi hiểm trở gió cuồng sóng vỗ

Dưới hang giao, trên ổ đỗ quyên

Sông tụ lại hàng hàng suối đổ

Núi xây thành cao thấp triền miên

Ai ngóng đợi Đoàn Thành mây đá

Biết t́m đâu Hồng Lĩnh bạn hiền

Trong tâm vương măi niềm nhung nhớ

Đao kiếm thay bằng ngọn bút nghiên                         
 

 

 

 

 

 Xem Bài Thơ số 86

 

 

 

 

 

THANH PHONG THI TẬP
Một Nhóm Anh Em gồm có Vũ Quốc Oai, Đàm Quang Hưng,
N
guyễn Hữu Quang,
Trần Cao Tần, Vũ Tiến Phái và các bạn khác.
 

   

 

www.ninh-hoa.com